Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Kórnik poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej - budowę gimnazjum w Kamionkach | Fundusze Pozabudżetowe
Kontrast Rozmiar tekstu

Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Kórnik poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej - budowę gimnazjum w Kamionkach

EFRR_Samorzad

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 9.3.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej

PROJEKT: Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Kórnik poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej - budowę gimnazjum w Kamionkach

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3.999.728,50 zł


EFRR_Samorzad

28 czerwca 2018 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kórnik a Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 projektu pt. „Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Kórnik poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej - budowę gimnazjum w Kamionkach”. Wniosek o dofinansowanie złożony został w 2016 roku. Nowe skrzydło szkoły w Kamionkach wybudowane zostało ze środków własnych Gminy Kórnik w latach 2016-2017. Na podstawie podpisanej umowy; tytułem refundacji poniesionych wydatków; otrzymamy 3.999.728,50 zł.


EFRR_Samorzad

Dnia 20 września 2018 roku złożono pierwszy wniosek o płatność dla projektu „Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Kórnik poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej - budowę gimnazjum w Kamionkach”. Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych od 6 czerwca 2016 roku do 30 października 2017 roku na roboty budowlane (zadanie 1 Budowa szkoły - gimnazjum w Kamionkach (branża budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa, architektura krajobrazu)) oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych w meble, sprzęt komputerowy i tablice multimedialne zostało wykonane do października 2017 roku częściowo. Zakupiono meble do pracowni przedmiotowych: 7 sali lekcyjnych wraz z zapleczami oraz pracowni komputerowych i pracowni językowej (Zadanie 2). Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 11.627.268,41 zł, koszty kwalifikowane stanowiły kwotę 6.222.670,09 zł, a wnioskowane dofinansowanie 3.899.747,33 zł.


EFRR_Samorzad

Ponieważ w roku 2017 i 2018 nie zakupiono wyposażenia do pracowni językowej wystąpiono do Instytucji Zarządzającej WRPO z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu. Po uzyskaniu zgody oraz zaktualizowaniu wniosku o dofinansowanie w I kwartale 2019 roku wyposażono pracownię językową w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz dedykowane biurka.

W związku z koniecznością zmiany terminu zakończenia realizacji projektu i jego kosztów korektę wniosku o płatność złożono w kwietniu 2019 roku. Tym razem był to wniosek końcowy i dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych od 6 czerwca 2016 roku do 7 marca 2019 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 11.750.954,84 zł, koszty kwalifikowane stanowiły kwotę 6.346.356,52 zł, a wnioskowane dofinansowanie 3.977.261,62 zł. We wniosku rozliczono nie tylko koszty zadania 1, ale również zadania 2 dotyczącego wyposażenia szkoły w meble i pomoce dydaktyczne, wyposażenia pracowni językowej oraz zadania 3 dotyczącego promocji projektu.


EFRR_Samorzad

10 lutego 2020 roku został podpisany Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie. Zmianie w stosunku do Umowy z 2018 roku uległ termin realizacji projektu, koszty ogółem które obecnie wynoszą 11.764.082,13 zł oraz koszty kwalifikowane - 6.341.470,95 zł. Na podstawie podpisanego Aneksu; tytułem refundacji poniesionych wydatków; otrzymamy 3.974.199,81 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W I kwartale 2020  roku złożono zaktualizowany wniosek o płatność końcową dla projektu. Rozliczana wnioskiem inwestycja obejmowała rozbudowę szkoły w Kamionkach o część sportową (niekwalifikowaną w ramach projektu) i nowe skrzydło dla 225 uczniów mieszczące:

  • 9 w pełni wyposażonych sali zajęć (w tym pracownie: matematyczną, dwie komputerowe, językową, biologiczno-chemiczną, geograficzną)
  • szatnie i wielofunkcyjny hol rekreacyjny
  • węzeł higieniczno-sanitarny dla uczniów, nauczycieli i toalety dla niepełnosprawnych
  • część administracyjną
  • projekt obejmował również wyposażenie 10 sali lekcyjnych i pracowni w meble i zestawy multimedialne oraz pracowni językowej w sprzęt i oprogramowanie komputerowe