Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jeziorem Kórnickim - etap II | Fundusze Pozabudżetowe
Kontrast Rozmiar tekstu

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jeziorem Kórnickim - etap II

Logotypy Program Regionalny

Nie ulega wątpliwości, że Kórnik jest miejscem szczególnym ze względu na swoje walory historyczne, kulturalne i przyrodnicze, a Zamek wraz z Arboretum jest turystyczną wizytówką całej Aglomeracji Poznańskiej. Władze gminy od wielu lat starają się uzupełnić, zmodyfikować i wzbogacić swoje zasoby, szczególnie infrastrukturalne; tak, aby wykorzystywać nie tylko potencjał historyczny i kulturowy, ale także przyrodniczy swojej okolicy, tak, by do Kórnika przyjeżdżali także turyści preferujący aktywne formy wypoczynku. Założeniem Projektu jest zmiana profilu turystycznego Kórnika na „miejsce dla aktywnych ludzi”, aby zaoferować gościom nie tylko bogaty wachlarz kulturalno-zabytkowy, ale także nakłonić do aktywnego wypoczynku. W latach 2007-2013 samorząd konsekwentnie realizował już swoje plany. Dzięki dużym nakładom finansowym i organizacyjnym, współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi oraz dzięki zewnętrznym źródłom finansowania, zrealizowano szereg inwestycji kulturalno-turystyczno-rekreacyjnych:

  • wybudowano przepust między Jeziorem Kórnickim i Jeziorem Skrzyneckim Dużym, dając w ten sposób możliwość żeglowania małymi jednostkami po dwóch przylegających do siebie jeziorach,
  • odrestaurowano bniński ratusz wraz z rynkiem,
  • wybudowano wielofunkcyjne centrum rekreacji i sportu,
  • zrewitalizowano rynek w Kórniku (w ramach inicjatywy Jessica).

Jak wynika z powyższego, kompleksowy projekt zakładający z jednej strony modernizację i restaurację zabytkowej struktury miasta, a z drugiej budowę nowych obiektów turystyki aktywnej jest przedsięwzięciem wieloetapowym, bardzo złożonym i kosztownym. Warto go jednak realizować, ponieważ działania podjęte w jego ramach przyczynią się nie tylko do powstrzymania degradacji zabytków i poprawienia estetyki przestrzeni publicznej miasta, ale przede wszystkim ożywią ruch turystyczny oraz wzmocnią więź społeczną łączącą mieszkańców z miastem.

W latach 2009-2010 Gmina wspólnie z Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk zrealizowała projekt pt. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum". W ramach projektu wybudowano I odcinek promenady - 1,5 km ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego. Inwestycja zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zdobyła uznanie nie tylko mieszkańców i turystów, ale także zewnętrznych ekspertów i został wyróżniony w Konkursie „Aktywny Europejczyk 2011”. Naturalnym w tym kontekście wydaje się kontynuowanie tego projektu poprzez budowę II odcinka promenady.

Złożony 25 kwietnia 2014 roku wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną, a w czerwcu otrzymaliśmy informację, że 12 czerwca 2014 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie i decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi złożonemu przez gminę Kórnik (znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO na lata 2007-2013).

Przedmiotem podlegającego dofinansowaniu Projektu jest budowa II odcinka promenady pieszo-rowerowej nad Jeziorem Kórnickim biegnącego od przewężenia pomiędzy ul. Zamkową a Jeziorem Kórnickim do ul. Harcerskiej. Promenada ma ok. 440,3m długości i 4m szer. z podziałem na ruch pieszy i rowerowy. Na II odcinek promenady złożą się:

  • taras widokowy
  • trasa główna promenady
  • punkt widokowy
  • molo o długości 28 m
  • dwupoziomowa platforma widokowa - najdalszy punkt oddalony jest od brzegu o 40 m
  • pomosty

Przedmiotem Projektu jest również zagospodarowanie terenu promenady, na które składają się: zlokalizowana w sąsiedztwie mola i platformy widokowej fontanna pływająca, ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie. Na całej długości promenada zostanie oświetlona poprzez zastosowanie trzech rodzajów lamp parkowych (oświetlenie wysokie, oprawy słupkowe, oprawy dwukierunkowe).

Dnia 30 lipca 2014 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kórnik a Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jeziorem Kórnickim – etap II” w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 Turystyka, Schematu I Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zgodnie z umową całkowita wartość Projektu wynosi 7.927.264,17 zł, dofinansowanie ze środków zewnętrznych wynosić będzie 58,51% kosztów kwalifikowanych tj.: na dzień podpisania umowy 4.638.242,26 zł (z podziałem na środki z Funduszu w wysokości 1.638.690,99 zł i środki z budżetu państwa w wysokości 2.999.551,27 zł). Wkład własny w wysokości 3.289.021,91 zł pochodzić będzie ze środków własnych Gminy Kórnik.

Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

W związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji Projektu we wrześniu 2014 roku wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o zwiększenie poziomu dofinansowania do 65%.

Dnia 19 listopada 2014 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu pt. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jeziorem Kórnickim – etap II”, w ramach Działania 6.1. „Turystyka” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego oraz postępowań przetargowych w formie zapytań ofertowych wartość ww. projektu uległa zmniejszeniu w stosunku do planowanych kosztów. Skutkowało to podpisaniem pierwszego Aneksu, zgodnie z którym dofinansowanie zmniejszono z 4.638.242,26 zł na 2.612.296,43 zł (58,51 % kosztów kwalifikowanych). W związku z otrzymaniem zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania z 58,51% do 65% kosztów kwalifikowanych w grudniu 2014 roku wystąpiono o przygotowanie kolejnego aneksu do umowy o dofinansowanie. Aneks nr 2 podpisano 22 grudnia 2014 roku. Zgodnie z nim kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 2.902.055,52 zł.

Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Dnia 27 lutego 2015 roku złożono w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pierwszy wniosek o płatność pośrednią dla projektu pt. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jeziorem Kórnickim – etap II”. Wnioskowana kwota refundacji poniesionych wydatków to 636.228,02 zł (wydatki kwalifikowane w tym okresie wynosiły 978.812,35 zł). Środki otrzymano dnia 16 kwietnia 2015 roku.

Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Dnia 25 marca 2015 roku podpisano Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 6.1. „Turystyka” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Na skutek podpisania dnia 2 marca 2015 roku Aneksu nr 1 do umowy z Wykonawcą robót budowlanych (NAVIMOR – INVEST S.A.) konieczna była zmiana rzeczowego i finansowego terminu zakończenia realizacji ww. Projektu. Dotychczasowa umowa przewidywała zakończenie i rozliczenie całego Projektu do końca marca 2015 roku, zgodnie z Aneksem nr 3 zakończenie rzeczowe planowane jest na maj, a zakończenie finansowe na czerwiec 2015 roku.

Logotypy Program Regionalny


Logotypy Program Regionalny

Dnia 14 maja 2015 roku złożono w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o płatność pośrednią dla projektu pt. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jeziorem Kórnickim – etap II”. Wnioskowana kwota refundacji poniesionych wydatków to 824.355,84 zł (wydatki kwalifikowane w tym okresie wynosiły 1.268.239,75 zł). Dnia 17 czerwca br. otrzymaliśmy środki w formie refundacji w wysokości 824.355,84 zł, w tym: 442.596,66 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 381.759,18 zł z budżetu państwa.

Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Z końcem lipca 2015 roku przy promenadzie uruchomiona została fontanna pływająca.

Fontanna pływająca

Fontanna pływająca

Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Dnia 26 sierpnia 2015 roku złożono w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o płatność pośrednią dla projektu pt. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jeziorem Kórnickim – etap II”. Wni1.415.951,26 złoskowana kwota refundacji poniesionych wydatków to 920.368,32 zł (wydatki kwalifikowane w tym okresie wynosiły ).

W związku z trwającą procedurą przygotowywania Aneksu nr 4 do umowy o dofinansowania korektę wniosku o płatność złożono w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 18 listopada 2015 roku. W związku ze zmianą zakresu rzeczowego Projektu tzn. uznania pomostu przy ul. Zamkowej za część zadania znajdującą się poza Projektem i niepodlegającą dofinansowaniu zmieniła się wysokość poniesionych kosztów kwalifikowanych oraz wnioskowana kwota dofinansowania. Zgodnie z listopadowym wnioskiem o płatność częściową wnioskowana kwota refundacji to 525.271,66 zł (poświadczone wydatki kwalifikowane - 1.306.048,55 zł). Dnia 21 grudnia 2015 roku otrzymaliśmy środki w formie refundacji, w tym: 282.018,36 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 243.253,30 zł z budżetu państwa.

Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Promenada latem - pierwsi użytkownicy

Dnia 28 sierpnia 2015 roku dokonano odbioru końcowego promenady nad Jeziorem Kórnickim w zakresie robót na odcinku od tarasu widokowego (ul. Zamkowa) do placu Browarowego. Jednymi z pierwszych użytkowników promenady byli uczestnicy i kibice I Kórnickiego Triathlonu.

Promenada

Promenada

Promenada

Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Od maja 2015 roku trwała procedura przygotowania Aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu pt. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jeziorem Kórnickim – etap II”, który ostatecznie został podpisany dnia 5 października 2015 roku. W związku ze stwierdzonym osiadaniem pali pomostu zamkowego i na naczółku pomostu nr 2 konieczne było wykonanie odpowiednich badań, opracowanie dokumentacji technicznej oraz podjęcie działań naprawczych. W lipcu 2015 roku wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie robót dodatkowych. Sytuacja ta skutkowała zmianą zakresu rzeczowego, wprowadzeniem do wniosku o dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych oraz zmianą terminów zakończenia rzeczowego i finansowego inwestycji. Zgodnie z Aneksem nr 4 do umowy o dofinansowanie termin zakończenia rzeczowego wyznaczono na 31 października 2015 roku, a zakończenia finansowego projektu na 30 listopada 2016 roku.

Dnia 26 października 2015 roku podpisano Aneks nr 5 do umowy o dofinansowanie, który dotyczył przesunięcia części kosztów inwestycji z III na IV kwartał 2015 roku.

Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Promenada jesienią

Promenada

Promenada

Promenada

Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

W grudniu 2015 roku przygotowywano dokumenty oraz korektę wniosku o dofinansowanie do przygotowywanego Aneksu nr 6 do umowy o dofinansowanie projektu pt. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jeziorem Kórnickim – etap II”. Zmianie uległ zakres rzeczowy projektu (z zakresu Projektu wyłączono pomost przy ul. Zamkowej), oraz termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji inwestycji. Zgodnie z Aneksem nr 5 do umowy o dofinansowanie termin zakończenia rzeczowego wyznaczono na 31 października 2015 roku, a zakończenia finansowego projektu na 30 listopada 2015 roku, w Aneksie nr 6 terminem zakończenia rzeczowego jest dzień 28 sierpnia 2015, a zakończenia finansowego 28 grudnia 2015 roku.

Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Dnia 28 stycznia 2016 roku złożono w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o płatność końcową dla projektu pt. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jeziorem Kórnickim – etap II”. Wnioskowana kwota refundacji poniesionych w okresie od 25.08.2015 do 28.12.2015 wydatków to 286.739,54 zł (wydatki kwalifikowane w tym okresie wynosiły 441.137,75 zł).

Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Dnia 29 lutego 2016 roku został podpisany Aneks nr 6 do umowy pomiędzy Gminą Kórnik a Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jeziorem Kórnickim – etap II” w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 Turystyka, Schematu I Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zgodnie z Aneksem całkowita wartość Projektu wynosi 4.115.054,24 zł (3.998.811,77 zł), dofinansowanie ze środków zewnętrznych wynosić będzie 65% kosztów kwalifikowanych tj.: 2.599.227,65 zł (z podziałem na środki z Funduszu w wysokości 1.395.525,33 zł i środki z budżetu państwa w wysokości 1.203.702,32 zł). Wkład własny w wysokości 1.399.584,12 zł pochodzić będzie ze środków własnych Gminy Kórnik.

Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Promenada zimą

Promenada

Promenada

Promenada

Fundusze Europejskie