Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Prusinowo | Fundusze Pozabudżetowe
Kontrast Rozmiar tekstu

Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Prusinowo

Logotypy Unijne PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

PROJEKT: Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Prusinowo

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 334.539,00 zł

Cel realizacji projektu: stworzenie mieszkańcom wsi warunków do zaspokajania potrzeb kulturalno-integracyjnych poprzez budowę miejsca spotkań i spędzania wolnego czasu - świetlicy wiejskiej.


Świetlice pełnią bardzo ważną rolę w życiu mieszkańców wsi – to w nich odbywają się zebrania, spotkania, zajęcia dla dzieci, imprezy integracyjne. Świetlice nierzadko są na wsi jedynym budynkiem użyteczności publicznej, pełnią zatem funkcje społeczne, kulturalne i rekreacyjne. W Prusinowie dotychczas rolę świetlicy wiejskiej spełniał lokal znajdujący się na piętrze budynku należącego do Gminnej Spółdzielni „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”. W roku 2015 GS Kórnik postanowił sprzedać cały budynek i wypowiedział umowę użyczenia. Z uwagi na zaistniałą sytuację i odpowiadając na potrzeby mieszkańców władze gminy Kórnik podjęły decyzję o wybudowaniu nowego budynku świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr 9/3. Wybór terenu, na którym ma powstać świetlica nie był przypadkowy. Wybrano miejsce, na którym odbywały się dotychczas festyny rodzinne oraz dożynki, a w jego pobliżu znajduje się boisko sportowe.

Prusinowo

Prusinowo

Nowy budynek świetlicy zaprojektowano jako wolnostojący, jednokondygnacyjny - tak aby architektonicznie nawiązywał do istniejącej, tradycyjnej zabudowy zagrodowej. Mieścić się w nim będzie: sala spotkań i biesiad, zaplecze kuchenne, salka dla dzieci, pomieszczenie dla sportowców, zaplecze sanitarne – WC męskie oraz damskie z WC dla osób niepełnosprawnych, wiatrołap oraz pomieszczenie techniczne. Razem powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 146,19 m2. Obiekt zapewni niezbędne warunki do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne.

Projekt Świetlicy w Prusinowie

Projekt Świetlicy w Prusinowie

Nowy budynek świetlicy służyć będzie mieszkańcom wsi i okolic nie tylko w celach zebrań, spotkań i biesiad. Pełnić on będzie rolę centrum kulturalno-społecznego. Przez cały rok odbywać się w nim będą ciekawe zajęcia warsztaty, kursy i zajęcia sportowe rozwijające zainteresowania i talenty mieszkańców. Będą to m.in.: spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty rękodzielnicze i dekoracyjne dla kobiet, kursy związane z prowadzeniem działalności rolniczej oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe. Dla dzieci i młodzieży planuje się prowadzenie stałych zajęć świetlicowych, w tym oferowanie pomocy w nauce, zajęcia plastyczne, integracyjne itp. Dodatkowe zajęcia będą organizowane w czasie ferii i wakacji. Nowa świetlica służyć będzie Radzie Sołeckie, Kołu Gospodyń Wiejskich, Grupie Odnowy Wsi Prusinowo, które będą mogły się w niej spotykać i prowadzić swoją działalność statutową. Wykorzystując bazę jaką będzie świetlica Rada Sołecka będzie organizowała okolicznościowe imprezy kulturalno-integracyjne dla mieszkańców.


Dnia 24 lipca 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu złożono w lutym 2017 roku, w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Kwota dofinansowania zgodnie z umową wynosi 334.539,00 zł.


25 lutego 2019 roku złożono w Departamencie PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o płatność końcową dla operacji pn. „Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego – świetlicy wiejskiej w miejscowości Prusinowo”. Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych w okresie od 24 lipca 2017 roku do 28 lutego 2019 roku. Wydatki ogółem wyniosły 558.419,99 zł, wydatki kwalifikowane wyniosły w tym okresie 525.757,69 zł, a wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to 334.534,00 zł.

Świetlica w Prusinowie

Świetlica w Prusinowie