Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orkowo w gminie Śrem do wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik | Fundusze Pozabudżetowe
Kontrast Rozmiar tekstu

Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orkowo w gminie Śrem do wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik

 

Flaga Unii Europejskiej ZPORR Logotyp

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Działanie 3.1. Obszary wiejskie

Dnia 13 grudnia 2006 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kórnik a Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie projektu „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orkowo w gminie Śrem do wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik", w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt będzie współfinansowany w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 10% ze środków pochodzących z budżetu państwa, a w 15% ze środków własnych gminy.


 

Flaga Unii Europejskiej ZPORR Logotyp

W dniu 15 marca 2007 roku Burmistrz Jerzy Lechnerowski podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „KONCEPT” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim na wykonanie zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej od miejscowości Orkowo w gminie Śrem do wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik. Zgodnie z umową zawartą w dniu 13 grudnia 2006 roku między Gminą Kórnik a Wojewodą Wielkopolskim projekt budowy sieci wodociągowej w Czmońcu będzie współfinansowany w 75% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 10% przez budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Rozpoczęcie robót zaplanowane jest na kwiecień 2007 roku.


 

Flaga Unii Europejskiej ZPORR Logotyp

Zgodnie z przyjętym harmonogramem w kwietniu 2007 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orkowo w gminie Śrem do wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik” finansowanego w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Symbolicznie prace na budowie zainicjowali: wiceburmistrz Hieronim Urbanek i sołtys wsi Czmoniec Zbigniew Tomaszewski.

Sieć wodociągowa Czmoniec

W kwietniu 2007 roku Gmina Kórnik złożyła także do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pierwszy „wniosek o płatność” – czyli o refundację 75% poniesionych dotychczas nakładów na tę inwestycję. Pierwszy wniosek opiewał na kwotę 41.722,50 zł.


Flaga Unii Europejskiej ZPORR Logotyp

Realizacja projektu „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orkowo w gminie Śrem do wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik” w I półroczu 2007 roku przebiegała prawidłowo. Zgodnie z założeniami wszystkie prace zaplanowane na kwiecień i maj zostały właściwie i terminowo wykonane, co dało podstawę do złożenia kolejnego wniosku o zwrot poniesionych nakładów. Do końca maja położone zostało 2,25 km sieci od Orkowa do Czmońca. Prace montażowe sieci w Czmońcu zakończyły się w lipcu.

Pierwszy złożony przez Gminę wniosek o zwrot kosztów poniesionych w związku z Projektem w latach 2005-2006 został pozytywnie rozpatrzony przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki i na jego podstawie otrzymaliśmy na początku czerwca 2007 roku kwotę 41.722,50 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – czyli refundację 75% poniesionych dotychczas nakładów na tę inwestycję.

Na III kwartał 2007 roku zaplanowano roboty ziemne i montażowe sieci wodociągowej nie tylko w Czmońcu, ale także w Trzykolnych Młynach i w Radzewie.

Sieć wodociągowa Czmoniec


Flaga Unii Europejskiej ZPORR Logotyp

 

Sieć wodociągowa Czmoniec

Drugi złożony przez Gminę wniosek o zwrot kosztów poniesionych w związku z Projektem został pozytywnie rozpatrzony przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki i na jego podstawie otrzymaliśmy na początku sierpnia 2007 roku kwotę 148.866,05 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – czyli refundację 75% poniesionych do końca czerwca br. nakładów na tę inwestycję.


Flaga Unii Europejskiej ZPORR Logotyp

Realizacja projektu „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orkowo w gminie Śrem do wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik” dobiega końca. W sierpniu zakończono praktycznie budowę sieci wodociągowej – co oznacza, że od rozpoczęcia inwestycji wybudowano w sumie 8,23 km sieci w Czmońcu, Trzykolnych Młynach i Radzewie. W sierpniu prowadzono jeszcze prace polegające na płukaniu i dezynfekowaniu sieci, odtwarzaniu nawierzchni oraz oznakowaniu terenu. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane jest na koniec września 2007 roku.

Ponieważ dotychczas wszystkie prace przebiegały prawidłowo i zgodnie z założonym harmonogramem Gmina złożyła pod koniec sierpnia 2007 roku kolejny – trzeci wniosek o płatność częściową. Do końca sierpnia otrzymaliśmy na podstawie wniosków o płatność 190.588,55 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – czyli refundację 75% poniesionych dotychczas nakładów na tę inwestycję.


Flaga Unii Europejskiej ZPORR Logotyp

Dnia 28 września 2007 roku zakończyła się realizacja projektu pn.: "Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orkowo w gminie Śrem do wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik” finansowanego w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 10% z budżetu państwa. W ramach projektu od marca 2007 roku wybudowano 8,23 km sieci w Czmońcu, Trzykolnych Młynach i Radzewie.

Do dnia 27 września 2007 roku na podstawie wniosków o płatność gmina Kórnik otrzymała ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotę 541.050,50 zł – czyli refundację 75% poniesionych dotychczas nakładów na tę inwestycję. Zgodnie z założonym harmonogramem Gmina jeszcze dwukrotnie wystąpi do Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o płatność - w październiku i listopadzie 2007 roku.


Flaga Unii Europejskiej ZPORR Logotyp

Wyposażenie gminy w infrastrukturę techniczną jest dziś postrzegane jako jeden z podstawowych wymogów cywilizacyjnych oraz warunek atrakcyjności inwestycyjnej danego terenu. Nie ulega więc wątpliwości, że obecnie każde gospodarstwo domowe musi mieć dostęp do sieci wodociągowej. Chociaż potrzeby związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę są już w gminie prawie rozwiązane, to mieszkańcy Czmońca dotychczas borykali się z niezwykle uciążliwym problemem, jakim jest brak dostępu do bieżącej wody. W związku z powyższym w marcu 2006 roku gmina Kórnik złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt.: „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orkowo w gminie Śrem do wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik”. Wniosek przeszedł pozytywnie wielomiesięczną procedurę rozpatrywania i oceniania co umożliwiło dnia 13 grudnia 2006 roku podpisanie umowy pomiędzy Gminą Kórnik a Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na jej podstawie inwestycja, której wartość to 758.411,67 zł, w 75% finansowana była przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (568.808,75 zł), w 10% ze środków pochodzących z budżetu państwa (75.841,17 zł), a jedynie w 15% ze środków własnych gminy (113.761,75 zł). W kwietniu 2007 roku Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KONCEPT” Sp. z o.o. rozpoczęło budowę. Wybudowano 8,23 km sieci wodociągowej w Czmońcu, Trzykolnych Młynach i Radzewie. Realizacja projektu przebiegała prawidłowo i zakończyła się 28 września 2007 roku. W wyniku tej inwestycji do końca 2007 roku stworzonych zostało także ok. 40 przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych.

Zgodnie z założeniami wszystkie prace wykonywane były właściwie i terminowo, co pozwalało gminie na składanie kolejnych wniosków o zwrot poniesionych nakładów. Wszystkie złożone przez Gminę wnioski o zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu latach 2005-2007 zostały pozytywnie rozpatrzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki i na ich podstawie otrzymaliśmy kwotę 541.050,50 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dnia 22 października roku przy świetlicy wiejskiej w Czmońcu odbyła się uroczystość symbolicznego otwarcia wybudowanej sieci wodociągowej, w której uczestniczyli: przedstawiciele władz samorządowych, Sołtys wraz z Radą Sołecką, przedstawiciele wykonawcy – P.P.H.U „KONCEPT” Sp. z o.o., Spółki WODKOM oraz PWiK w Śremie.

Realizacja tego projektu nie tylko zaspokoi potrzeby mieszkańców w zakresie podniesienia standardu życia, ale także biorąc pod uwagę szczególne walory przyrodniczo-krajobrazowe Czmońca i Trzykolnych Młynów przyczyni się do podniesienia atrakcyjności tych terenów dla budownictwa jednorodzinnego oraz wykreowania nowej szansy rozwoju miejscowości, którą upatruje się w agroturystyce.

Sieć wodociągowa Czmoniec

 

Sieć wodociągowa Czmoniec