Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie | Fundusze Pozabudżetowe
Kontrast Rozmiar tekstu

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie

EFRR_Samorzad

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 3: Energia

Działanie 3.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Podziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania

PROJEKT: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.393.445,68 zł

 


EFRR_Samorzad

Racjonalne gospodarowanie energią w Gminie należy rozpocząć od zwiększenia energooszczędności budynków należących do Gminy, zwłaszcza tych które nie zostały poddane zabiegom termoizolacyjnym. Budynek szkolny budowany był w dwóch różnych okresach: główna część w czynie społecznym przez mieszkańców w latach 50-tych, a łącznik z salą gimnastyczną w latach 90-tych XX wieku. Ściany i dach są nieocieplone, stolarka okienna i drzwiowa jest w złym stanie z zaciekami opadowymi, podłogi i posadzki mają wartości współczynników przenikania większe od wartości wymaganych. W sali gimnastycznej nie działa klimatyzacja. Instalacja c.o. i c.w.u. rozbudowywane w różnych okresach są w złym stanie technicznym - powoduje to duże straty na odcinku przesyłu, zakamienienie, nieskuteczność zaworów odcinających. Grzejniki płaszczyznowe posiadają zawory termostatyczne tylko w 1/3 części budynku. Skutkuje to bardzo wysokimi kosztami eksploatacyjnymi, złymi warunkami pracy i nauki, awaryjnością instalacji, wysoką emisją gazów cieplarnianych do atmosfery.

Celem projektu jest wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w gminie Kórnik w wyniku termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Radzewie.

Dnia 4 sierpnia 2017 roku złożony został wniosek dotyczący projektu pt.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie”, w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wniosek po pozytywnej ocenie strategicznej przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w celu przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej. Oceny te również zakończyły się wynikiem pozytywnym. Dnia 29 stycznia 2018 roku otrzymaliśmy informację, że 11 stycznia Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie i przyznał dofinansowanie w wysokości 2.393.445,68 zł projektowi Miasta i Gminy Kórnik.

Przedmiotem podlegającego dofinansowaniu Projektu jest termomodernizacja placówki w zakresie określonym w audycie energetycznym budynku. Zadanie obejmuje swoim zakresem wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych. W celu doprowadzenia budynku do zgodności z obowiązującymi wymaganiami w zakresie ochrony cieplnej budynków docieplone zostaną wszystkie przegrody zewnętrzne oraz podjęte zostaną działania termomodernizacyjne w zakresie:

 • ocieplenia stropodachu płaskiego nad łącznikiem i częścią dobudowaną,
 • ocieplenia stropodachu płaskiego nad salą gimnastyczną,
 • ocieplenie dachu - poddasza skośnego,
 • ocieplenia ścian zewnętrznych,
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • ocieplenia podłogi na gruncie,
 • modernizacji systemu grzewczego (wymiany instalacji c.o. wymianą grzejników, modernizację kotłowni z wymianą pieca),
 • modernizacji systemu przygotowania c.w.u. (wymiany instalacji c.w.u., montażu instalacji OZE - 2 pomp ciepła powietrze-woda dla potrzeb c.w.u.),
 • modernizacji instalacji elektrycznej (wymiany instalacji elektrycznej z oprawami, wykonania instalacji odgromowej),
 • zmiany aranżacji pomieszczeń i ich odświeżenia po pracach termomodernizacyjnych.

Szkoła Podstawowa w Radzewie - przed termomodernizacją i po zakończeniu projektowanej inwestycji

SP w Radzewie przed temomodernizacją

SP w Radzewie po termomodernizacji

SP w Radzewie przed temomodernizacją

SP w Radzewie po termomodernizacji


EFRR_Samorzad

Dnia 5 kwietnia 2018 roku Burmistrz Jerzy Lechnerowski podpisał z Marszałkiem Markiem Woźniakiem umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania” WRPO2014+. Celem głównym projektu jest wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania OZE w infrastrukturze publicznej m.in. poprzez termomodernizację obiektu edukacyjnego, poprawę warunków pracy i przebywania na terenie budynku Szkoły Podstawowej pracowników i uczniów, podniesienie standardu życia oraz świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, a także promocję OZE i redukcję CO2. Realizacja projektu przyczyni się zatem do zredukowania kosztów eksploatacji i ogrzewania budynku oraz wpłynie na poprawę jakości środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Planowana całkowita wartość projektu: 3.175.947,14 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 2.393.445,68 zł

Podpisanie umowy w SP w Radzewie

 

Podpisanie umowy w SP w Radzewie


EFRR_Samorzad

31 stycznia 2019 roku złożyliśmy wniosek o płatność dla projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie”. Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych w okresie od 1 listopada do 28 grudnia 2018 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 189.298,53 zł, wydatki kwalifikowane wyniosły 180.382,57 zł, a wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 153.325,18 zł.

W ramach modernizacji systemu grzewczego i systemu przygotowania c.w.u. (wymiana instalacji c.o. i c.w.u., modernizacja kotłowni z wymianą pieca, montaż pomp ciepła, roboty odtworzeniowe) do końca grudnia 2018 roku w 88% wykonano prace związane z remontem kotłowni. 

Refundację w kwocie 114.993,88 zł otrzymaliśmy 4 kwietnia 2019 roku, a kwotę 38.331,30 zł, stanowiącą 25% zatrzymanej do czasu oceny procedury przetargowej kwoty refundacji z zatwierdzonego pierwszego wniosku o płatność, otrzymaliśmy 24 maja 2019 roku. 


EFRR_Samorzad

Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 9 kwietnia 2019 roku przeprowadził kontrolę na miejscu w trakcie realizacji projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Prowadzący kontrolę nie stwierdzili nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie dotyczącym pierwszego wniosku o płatność.


EFRR_Samorzad

12 kwietnia 2019 roku złożyliśmy drugi wniosek o płatność dla projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie”. Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych w okresie od 29 grudnia 2018 roku do 27 marca 2019 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 474.367,90 zł, wydatki kwalifikowane wyniosły 456.601,88 zł, a wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 388.111,60 zł.

Do końca marca 2019 roku wykonano:

 • ok. 15% robót budowlanych termomodernizacyjnych (ocieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),
 • ok. 13% modernizacji instalacji elektrycznej
 • ok. 70% modernizacji systemu grzewczego i systemu przygotowania c.w.u.,
 • w 100% wymieniono grzejniki.

Refundację w kwocie 388.111,60 zł otrzymaliśmy 10 czerwca 2019 roku.


EFRR_Samorzad

28 czerwca 2019 roku złożyliśmy trzeci wniosek o płatność dla projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie”. Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych w okresie od 28 marca 2019 roku do 21 czerwca 2019 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 1.269.076,92 zł, wydatki kwalifikowane wyniosły 1.108.482,60 zł, a wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 942.210,20 zł.

Do końca maja 2019 roku wykonano:

 • ok. 57% robót budowlanych termomodernizacyjnych (ocieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),
 • ok. 58% modernizacji instalacji elektrycznej, oprawy oświetleniowe zamontowano w 88%,
 • ok. 74% modernizacji systemu grzewczego i systemu przygotowania c.w.u.,

Refundację w kwocie 942.210,20 zł otrzymaliśmy 30 lipca 2019 roku.


EFRR_Samorzad

26 września 2019 roku złożyliśmy czwarty częściowy wniosek o płatność dla projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie”. Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych w okresie od 22 czerwca do 24 lipca 2019 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 494.316,63 zł, wydatki kwalifikowane wyniosły 429.727,53 zł, a wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 365.268,40 zł.

Do końca czerwca 2019 roku wykonano:

 • w ramach pozycji "ocieplenie stropodachu, dachu, ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, odświeżenie pomieszczeń - prace odtworzeniowe po termomodernizacji" wykonano 58%: wykonano prace związane z wymianą stolarki okiennej PCV (89%), stolarki drzwiowej(88%), ociepleniem ścian zewnętrznych powyżej i poniżej cokołu, ociepleniem stropodachu płaskiego nad łącznikiem i dobudowaną częścią (100%) oraz nad salą gimnastyczną(90%), wykonaniem nowych warstw posadzkowych na parterze, odświeżeniem pomieszczeń;
 • w ramach pozycji "modernizacja systemu grzewczego i systemu przygotowania c.w.u. (wymiana instalacji c.o. i c.w.u., modernizacja kotłowni z wymianą pieca, montaż pomp ciepła, roboty odtworzeniowe)" w 91% wykonano prace związane z remontem kotłowni (roboty demontażowe, montaż kotła z osprzętem wraz z instalacją, wykonanie instalacji wodociągowej);
 • w ramach pozycji "modernizacja systemu grzewczego - wymiana grzejników" wykonano roboty demontażowe (92%) i montażowe(45%) oraz roboty budowlane towarzyszące przy instalacji CO (74%);
 • w ramach pozycji "modernizacja instalacji elektrycznej - modernizacja instalacji elektrycznych oraz wymiana instalacji odgromowej (roboty odtworzeniowe)" w ok 54% wykonano demontaż instalacji elektrycznej, instalacje siły i gniazd, instalacje oświetlenia, instalacje odgromowe;
 • w ramach pozycji "modernizacja instalacji elektrycznej - montaż opraw oświetleniowych" w ok 70% wykonano instalację oświetlenia.

Refundację w kwocie 365.268,40 zł otrzymaliśmy 26 listopada 2019 roku.


EFRR_Samorzad

4 grudnia 2019 roku złożyliśmy końcowy wniosek o płatność dla projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie”. Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych w okresie od 25 lipca czerwca do 21 października 2019 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 1.776.686,25 zł, wydatki kwalifikowane wyniosły 640.623,87 zł, a wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 544.530,28 zł.

Wszystkie roboty budowlane-termomodernizacyjne zostały zakończone do 3 września 2019 roku. Od marca do września 2019 roku wykonane zostały również prace dodatkowe i zamienne (niekwalifikowane) wynikające z protokołów konieczności i Aneksów do umowy z Wykonawcą.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji Projektu aktualizacji wymagał wniosek o dofinansowanie, a na jego podstawie Umowa o dofinansowanie. Aktualizacji dokonano na przełomie 2019 i 2020 roku. Zaktualizowany wniosek przesłaliśmy do IZ WRPO w lutym 2020 roku, a po zaakceptowaniu był on podstawą przygotowania Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu, który został podpisany 11 marca 2020 roku.

Budynek szkoły przed i po termomodernizacji

PRZED

SP w Radzewie przed temomodernizacją

SP w Radzewie przed temomodernizacją

SP w Radzewie przed temomodernizacją

 

PO

SP w Radzewie po termomodernizacji

SP w Radzewie po termomodernizacji

SP w Radzewie po termomodernizacji


EFRR_Samorzad

W marcu i kwietniu 2020 roku złożyliśmy korektę końcowego wniosku o płatność dla projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie”. Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych w okresie od 25 lipca czerwca do 21 października 2019 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 1.776.686,25 zł, wydatki kwalifikowane wyniosły 640.623,87 zł, a wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 544.530,29 zł.

 

EFRR_Samorzad

Dnia 2 czerwca 2020 roku otrzymaliśmy środki w łącznej wysokości 544.530,29 zł. Kwota została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tym samym realizacja Projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie" została zakończona.