Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum | Fundusze Pozabudżetowe
Kontrast Rozmiar tekstu

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum

Logotypy Program Regionalny

Pomimo dysponowania znakomitymi warunkami naturalnymi, historycznymi i lokalizacyjnymi, turystyka w naszej gminie nie jest w pełni rozwinięta. W Kórniku brakuje ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, a istniejące obiekty historyczne; o dużej randze turystycznej; niszczeją. W tak prężnie rozwijającej się gminie, zarówno pod względem gospodarczym jak i społecznym, nie ma ani jednej „prawdziwej” ścieżki rowerowej czy spacerowej, brakuje plaż, miejsc wypoczynku czy też wypożyczalni sprzętu wodnego. Walor, jakim jest nadjeziorne położenie miasta jest prawie niewykorzystany. Brak inwestycji w istniejącą infrastrukturę turystyczną odbił się przede wszystkim negatywnie na stanie kórnickich zabytków – Zamku i Arboretum Kórnickim. Z uwagi na wyjątkowy charakter tych obiektów taki stan rzeczy wymagał pilnej interwencji. Jedną z szans na zmianę tej sytuacji było pozyskanie środków zewnętrznych na planowane inwestycje.

W listopadzie 2009 roku Gmina Kórnik podpisała z Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk umowę o partnerstwie w celu wspólnego przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt."Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum" w ramach Schematu I „Infrastruktura turystyczna”, Działania 6.1 Turystyka, Priorytetu VI Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Liderem Projektu została Gmina.

Złożony 26 listopada ubiegłego roku wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną, a w dniu 23 marca br. otrzymaliśmy informację, że 18 marca 2010 roku Zarząd województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie i decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi złożonemu przez Gminę Kórnik (który znalazł się na 4 miejscu listy rankingowej).

Przedmiotem podlegającego dofinansowaniu Projektu jest:

  • Budowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż Jeziora Kórnickiego od ul. Zamkowej, naprzeciw Zamku i Arboretum Kórnickiego, aż do ul. Jeziornej. Promenada będzie miała ok. 1,5 km długości i 3,0 m szerokości z podziałem: 1,5 m ruch pieszy i 1,5 m jednokierunkowy ruch rowerowy. Na połączeniu promenady z ul. Zamkową wybudowany zostanie mur oporowy, który pozwoli na zachowanie stałej szerokości promenady na odcinku, gdzie odległość między ulicą, a brzegiem jeziora zwęża się do 2,3 m. Nawierzchnia promenady wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej. W ramach projektu zaplanowano również: przebudowę 15 m pomostu drewnianego, wydzielenie przed nim placu dla oczekujących na rejs statkiem wycieczkowym, uregulowanie dopływu Spod Dębca i budowę nad nim kładki dla pieszych oraz wydzielenie i wykonanie dwóch punktów widokowych. Pierwszy punkt widokowy powstanie w miejscu, gdzie projektowana promenada dochodzi do lustra wody - zaprojektowano go na nasypie poprzez budowę grobli. Drugi punkt widokowy zaprojektowano w formie bocznej alejki na rzucie półkola. Promenada na całej długości wyposażona zostanie w ławki (20szt.) i kosze na śmieci (25szt.). Na pewnych odcinkach zaprojektowano niskie ogrodzenie, a na całej długości wykonanie oświetlenia parkowego.
  • Utworzenie ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum Kórnickim. W ramach zadania zaplanowano modernizację nawierzchni 3,56 km alei parkowych. Ze względu na zabytkowy charakter parku nawierzchnie na alejkach zaprojektowano wyłącznie z naturalnych materiałów. Alejki obrzeżone zostaną kostką granitową, a ich nawierzchnia wykonana zostanie z warstw klińca kamiennego i tłucznia kamiennego. Na trasie ścieżki ustawione zostaną elementy małej architektury ławki i kosze na śmieci, nawiązujące swoim wyglądem do zabytkowego charakteru parku, usytuowane w miejscach najbardziej atrakcyjnych widokowo. Ponadto na ścieżce ustawione zostaną tablice informacyjne: dwie duże z przebiegiem i opisem trasy i dwadzieściapięć mniejszych pozwalających na poznanie drzew pochodzących z Ameryki Północnej, Azji i Europy.
Ścieżka nadjeziorna - stan promenady przed realizacją inwestycji

Promenada

Promenada

Promenada

Promenada

Alejki parkowe w Arboretum - stan przed realizacją inwestycji

Arboretum

Arboretum

Arboretum

Arboretum
Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Przebieg prac w okresie od października do końca grudnia 2009 roku

Promenada

Promenada

Promenada

Promenada

Promenada

Promenada

Promenada

Promenada

W marcu powrócono do prac po przerwie zimowej

Promenada

Promenada

Promenada

Promenada
Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Podpisanie umowy pomiędzy Gminą Kórnik a Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie

Burmistrz Gminy Kórnik informuje, że dnia 16 kwietnia br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kórnik a Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum” w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 Turystyka, Schematu I Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zgodnie z umową całkowita wartość Projektu wynosi 3.467.449,60 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu wynosić będzie 65% kosztów kwalifikowanych tj.: na dzień podpisania umowy 2.253.842,24 zł. Wkład własny w wysokości 1.213.607,36 zł pochodzić będzie ze środków własnych Gminy Kórnik oraz Instytutu Dendrologii PAN.

Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Podpisanie umowy z firmą DROBUD Sp. z o.o.

W dniu 8 czerwca 2010 roku Dyrektor Instytutu Dendrologii PAN prof. dr. hab. Gabriela Lorenc-Plucińska podpisała umowę z firmą DROBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na wykonanie ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum. Rozpoczęcie robót zaplanowane jest na dzień 30 czerwca br.

Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Rozpoczęcie prac w Arboretum

Ruszyły prace w Arboretum. Dnia 1 lipca br. zgodnie z planem firma DROBUD Sp. z o.o. rozpoczęła modernizację alejek parkowych w Arboretum. Prace rozpoczęto od strony ul. Parkowej. W związku z realizacją projektu pt. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum w terminie od 1 lipca do 30 września niektóre części Arboretum zostaną czasowo wyłączone z ruchu turystycznego.

Arboretum

Arboretum

Arboretum

Arboretum

Otwarcie promenady

Miło nam Państwa poinformować, iż trwająca od września 2009 roku budowa promenady została zakończona i od 1 lipca br. Kórniczanie i licznie odwiedzający nasza gminę turyści mogą korzystać z 1,5 km ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego. Piękna pogoda i wakacje sprzyjają spacerom, odpoczynkowi na łonie natury i podziwianiu uroków kórnickiej przyrody.

Promenada

Promenada

Promenada

Promenada

Promenada

Promenada

Promenada

Promenada


Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie

Dnia 23 lipca br. Burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz Skarbnik Gminy Katarzyna Szamałek podpisali aneks do umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Konieczność zmiany umowy związana jest z rozstrzygnięciem przez Partnera Projektu – Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk – przetargu na przebudowę nawierzchni alejek parkowych w ramach budowy ścieżki turystyczno-edukacyjnej, w wyniku którego wartość części Projektu uległa zmniejszeniu w stosunku do wcześniej zakładanych wartości kosztorysowych. Obecnie całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą 2.822.074,24 zł (pierwotnie 3.467.449,60 zł), a dofinansowanie stanowi 65 % tej kwoty tj. 1.834.348,25 zł. (wcześniej 2.253.842,24 zł).

Promenada

Promenada

Trwają prace w arboretum:

Arboretum

Arboretum

Arboretum

Arboretum
Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Prace w Arboretum

Trwają prace nad przebudową ścieżek w Arboretum. Inwestycja została podzielona na trzy etapy, z których pierwszy zakończył się z końcem lipca. Pozwoliło to na złożenie do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 30 lipca br. pierwszego wniosku o płatność. W drugiej połowie sierpnia otrzymaliśmy na jego podstawie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 348.608,22 zł, które zostały przekazane partnerowi Projektu Instytutowi Dendrologii PAN.

W sierpniu przebudowywane zostały ścieżki w okolicy zamku, główna aleja oraz ścieżki w pobliżu pawilonu parkowego.

Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Ostatni etap prac w Arboretum

Kończy się trzeci – i ostatni – etap prac nad przebudową ścieżek w Arboretum w ramach projektu pt.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. We wrześniu przebudowa objęła ścieżki w sąsiedztwie placu zabaw, polany edukacyjnej, głównego stawu oraz Aleję Generałowej Zamoyskiej.

Arboretum

Arboretum

Ponieważ dotychczas wszystkie prace przebiegały prawidłowo i zgodnie z założonym harmonogramem w sierpniu otrzymaliśmy 348.608,22 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a obecnie rozpatrywany jest wniosek o płatność refundacyjną na podstawi, którego Gmina Kórnik powinna otrzymać w październiku ponad 1.130.000,00 zł.


Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Zakończenie realizacji projektu

Z końcem września zakończyła się rzeczowa realizacja Projektu pt.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W jego ramach powstała promenada nad Jeziorem Kórnickim, której budowa zakończyła się już w lipcu br., oraz w ramach utworzenia ścieżki turystyczno-edukacyjnej „Drzewa Świata” zmodernizowane zostały alejki w Arboretum Kórnickim.

Dnia 14 października br. Burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz Skarbnik Gminy Katarzyna Szamałek podpisali drugi aneks do umowy o dofinansowanie Projektu. Konieczność zmiany umowy związana była z rozstrzygnięciem przez Partnera Projektu – Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk – zapytań ofertowych na wyposażenie ścieżki „Drzewa Świata” w elementy małej architektury i tablice edukacyjne. W wyniku ich rozstrzygnięcia wartość części Projektu uległa zmniejszeniu. Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wyniosły 2.817.149,10 zł, a dofinansowanie stanowi 65% tej kwoty tj. 1.831.146,91 zł.

Nadal rozpatrywany jest wniosek o płatność refundacyjną złożony przez Gminę w końcu sierpniu br., jego realizacji spodziewamy się jeszcze w październiku.

 

Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Oficjalne otwarcie promenady

W dniu 27 października br. odbyło się oficjalne otwarcie promenady nad Jeziorem Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum. Gospodarzami uroczystości byli: burmistrz Jerzy Lechnerowski i dyrektor Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku Gabriela Lorenc-Plucińska. W otwarciu inwestycji udział wzięli: Krzysztof Piechocki z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Kazimierz Grzesiak – prezes Zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie, Zbigniew Kalisz – członek Zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie, Tadeusz Chwalny – zastępca Dyrektora Biblioteki PAN, Kinga Nowak-Dyjeta – kierownik Arboretum, Irena Kaczmarek – przewodnicząca Rady Miejskiej w Kórniku, radni Rady Miejskiej w Kórniku oraz autorzy projektów i wykonawcy inwestycji. Budowa obu inwestycji została dofinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W celu pozyskania środków zewnętrznych na planowane inwestycje Gmina Kórnik podpisała w listopadzie 2009 roku z Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk umowę o partnerstwie, w ramach której obie instytucje przygotowały i złożyły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wspólny projekt pt. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum". Liderem Projektu została Gmina Kórnik. 18 marca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie i decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi złożonemu przez Gminę Kórnik, a 16 kwietnia br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kórnik a Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z umową całkowita wartość Projektu miała wynosić 3.467.449,60 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu wynosić miało 65% kosztów kwalifikowanych tj.: na dzień podpisania umowy 2.253.842,24 zł. Wkład własny w wysokości 1.213.607,36 pochodzić miał ze środków własnych Gminy Kórnik oraz Instytutu Dendrologii PAN, kwota ta uległa jednak zmniejszeniu w stosunku do wcześniej zakładanych wartości kosztorysowych po rozstrzygnięciu przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk przetargu na wykonawcę przebudowy nawierzchni alejek parkowych i po rozstrzygnięciu przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk zapytań ofertowych na wyposażenie ścieżki „Drzewa Świata” w elementy małej architektury i tablice edukacyjne. W wyniku ich rozstrzygnięcia wartość części Projektu uległa zmniejszeniu i całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wyniosły 2.817.149,10 zł, a dofinansowanie stanowi 65% tej kwoty tj. 1.831.146,91 zł.

Prace w Arboretum trwały od 1 lipca do 30 września br. Wykonawcą robót była firma DROBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która zmodernizowała nawierzchnię 3,56 km alei parkowych. Ze względu na zabytkowy charakter parku nawierzchnie na alejkach zaprojektowano wyłącznie z naturalnych materiałów, które obrzeżone zostały kostką granitową, a ich nawierzchnia wykonana została z warstw klińca kamiennego i tłucznia kamiennego. Na trasie ścieżki ustawione zostały elementy małej architektury ławki i kosze na śmieci, nawiązujące swoim wyglądem do zabytkowego charakteru parku, usytuowane w miejscach najbardziej atrakcyjnych widokowo. Ponadto na ścieżce ustawione zostały tablice informacyjne. Projektantem promenady było Biuro Projektowe „NEST” Jana Ambroziaka, natomiast wykonawcą robót była firma LANGRAS Andrzej Latanowicz, Tomasz Latanowicz z siedzibą w Runowie. Prace rozpoczęły się we wrześniu 2009 roku, a już od 1 lipca br. Kórniczanie i licznie odwiedzający nasza gminę turyści mogli skorzystać z 1,5 km ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego. Nawierzchnia promenady wykonana została z kostki brukowej betonowej. W ramach projektu przebudowano 15 m pomostu drewnianego, wydzielono przed nim plac dla oczekujących na rejs statkiem wycieczkowym, uregulowano kanał Dębiecki i wybudowano nad nim kładkę dla pieszych oraz wydzielono i wykonano dwa punkty widokowe. Pierwszy punkt widokowy powstał w miejscu, gdzie wykonana promenada dochodzi do lustra wody - zaprojektowano go na nasypie poprzez budowę grobli. Drugi punkt widokowy wykonano w formie bocznej alejki na rzucie półkola. Promenada na całej długości wyposażona została w ławki i kosze na śmieci. Na pewnych odcinkach wykonano ogrodzenie, a na całej długości wykonano oświetlenie parkowe.

Promenada

Promenada

Promenada

Promenada

 

Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Informujemy, iż w dniu 25 listopada br. otrzymaliśmy 1.215.164,11 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jako refundację części kosztów poniesionych przez Gminę Kórnik i Instytut Dendrologii PAN na realizację Projektu pt.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum” w okresie od początku realizacji do końca września br.

13 grudnia br. przekazano natomiast do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o płatność końcową. Oczekujemy na jego pozytywne rozpatrzenie i przekazanie 267.374,58 zł. Środki te będą refundacją wydatków poniesionych przez Instytut Dendrologii PAN na budowę ścieżki turystyczno-edukacyjnej w Arboretum.

 

Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Informujemy, iż w dniu 18 lutego br. otrzymaliśmy ostatnią transzę dofinansowania; z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; realizacji Projektu pt.: "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum". Kwota 267.374,58 zł stanowi refundację części kosztów poniesionych przez Instytut Dendrologii PAN na budowę ścieżki turystyczno-edukacyjnej w Arboretum.

Wszystkie złożone przez Gminę wnioski o częściowy zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją Projektu zostały pozytywnie rozpatrzone przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i na ich podstawie otrzymaliśmy kwotę 1.831.146,91 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 65% kosztów poniesionych na realizację obu inwestycji.

Fundusze Europejskie