Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości kształcenia w nowym przedszkolu w Kamionkach, w gminie Kórnik | Fundusze Pozabudżetowe
Kontrast Rozmiar tekstu

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości kształcenia w nowym przedszkolu w Kamionkach, w gminie Kórnik

EFRR_Samorzad

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 8: Edukacja

Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej

Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna

PROJEKT: Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości kształcenia w nowym przedszkolu w Kamionkach, w gminie Kórnik

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 771.830,85 zł.


EFRR_Samorzad

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości kształcenia w nowym przedszkolu w Kamionkach, w gminie Kórnik.

Celem głównym projektu było zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego o 100 miejsc i dostępności do wysokiej jakości usług przedszkolnych skierowanych do dzieci 3 i 4-letnich z terenu gminy Kórnik do dnia 28 lutego 2019 roku.

Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez:

  • Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego poprzez utworzenie 100 nowych miejsc dla dzieci 3 i 4-letnich w przedszkolu w Kamionkach (4 grupy po 25 dzieci).
  • Podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie Kórnik; w tym o specjalnych potrzebach; poprzez uczestnictwo wszystkich dzieci 3 i 4-letnich objętych projektem w dodatkowych zajęciach z rytmiki z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz wszystkich dzieci 3 i 4-letnich w zajęciach z logorytmiki i arteterapii. Z przeprowadzonej w 2016 roku diagnozy wynika, iż 80% dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych wymaga wsparcia logopedycznego, a tendencja ta na przestrzeni lat jest stała. Założono, że taki sam % dzieci objętych zostanie wsparciem logopedy w nowym przedszkolu. Z diagnozy wynika również, że w placówkach publicznych wszystkie dzieci uczestniczą profilaktycznie w zajęciach rytmiczno-korekcyjno-kompensacyjnych ze względu na coraz częściej występujące u dzieci dysfunkcje rozwoju psychoruchowego.
  • Podniesienie wiedzy 6 nauczycieli zatrudnionych w ramach projektu poprzez ukończenie przez nich kursów z zakresu: sensodydaktyki oraz kursu przygotowującego do pracy z dzieckiem autystycznym.

W ramach realizacji projektu:

  • Utworzonych zostało 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3-4-latków w nowym przedszkolu we wsi Kamionki. Utworzono 62 miejsca dla dzieci 3-letnich i 38 dla dzieci 4-letnich. Do prowadzenia zajęć edukacyjnych i opieki nad objętymi projektem dziećmi zatrudnieni zostali: nauczyciele, pomoce nauczycieli i logopeda. W ramach dofinansowania bieżącej działalności zatrudniony został także personel kuchenny, finansowany w zakresie wynikającym z realizacji zadań dot. przyjętych 3-4-latków. W ramach zajęć edukacyjnych wykorzystywany jest innowacyjny program oparty na metodzie projektów i eksperymentów prowadzony z wykorzystaniem nowych technologii (TIK). Zakupione zostały pomoce do prowadzenia zajęć przedszkolnych, ćwiczeń muzyczno-rytmicznych, zabawki, sprzęt i oprogramowanie TIK, sprzęt komputerowo-biurowy.
  • Rozszerzona została oferta przedszkola o zajęcia dodatkowe dla dzieci 3 i 4-letnich realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów: zajęcia z logorytmiki dla dzieci 3 i 4-letnich, rytmika z elementami gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich dzieci objętych projektem, zajęcia z arteterapii dla wszystkich dzieci objętych projektem. Na potrzeby ich prowadzenia zakupione zostały pomoce dydaktyczne do ćwiczeń korekcyjno-ruchowych, ćwiczeń logopedycznych, sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie. Zajęcia realizowane będą w okresie od listopada 2018 roku do lutego 2019 roku.
  • 6 nauczycieli wychowania przedszkolnego podwyższyło swoje umiejętności w zakresie wykonywanej pracy, poprzez ukończenie kursu z zakresu sensodydaktyki oraz kursu przygotowującego do pracy z dzieckiem autystycznym.

EFRR_Samorzad

Dnia 12 października 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu złożono w 2016 roku, w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania zgodnie z umową wynosi 771.830,85 zł.