Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku | Fundusze Pozabudżetowe
Kontrast Rozmiar tekstu

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku

EFRR_Samorzad

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 3: Energia

Działanie 3.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania

PROJEKT: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.249.191,22 zł


EFRR_Samorzad

Racjonalne gospodarowanie energią w Gmnie należy rozpocząć od zwiększenia energooszczędności budynków należących do Gminy, zwłaszcza tych które nie zostały poddane zabiegom termoizolacyjnym. Budynek szkolny powstały w latach 50-tych przez lata podlegał rozbudowom i adaptacjom (części Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wybudowane są w różnych okresach i technologiach). Ściany i dach są nieocieplone, stolarka okienna i drzwiowa jest w złym stanie - wartości współczynników przenikania są znacznie większe od wartości wymaganych. Instalacja c.o., piece i grzejniki są także w złym stanie technicznym. Skutkuje to bardzo wysokimi kosztami eksploatacyjnymi, złymi warunkami pracy i nauki (m.in. niemożnością ogrzania pomieszczeń na poddaszu), awaryjnością instalacji, wysoką emisją gazów cieplarnianych do atmosfery.

Celem projektu jest wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Kórniku w wyniku termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku.

Dnia 10 listopada 2016 roku złożony został wniosek dotyczący projektu pt.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku”, w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wniosek po pozytywnej ocenie strategicznej przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w celu przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej. Oceny te również zakończyły sie wynikiem pozytywnym. Dnia 14 kwietnia 2017 roku otrzymaliśmy informację, że 7 kwietnia Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie i przyznał dofinansowanie w wysokości 2.249.191,22 zł projektowi Miasta i Gminy Kórnik.

Przedmiotem podlegającego dofinansowaniu Projektu jest termomodernizacja placówki w zakresie określonym w audycie energetycznym budynku. Zadanie obejmuje swoim zakresem wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych. W celu doprowadzenia budynku do zgodności z obowiązującymi wymaganiami w zakresie ochrony cieplnej budynków docieplone zostaną wszystkie przegrody zewnętrzne oraz podjęte zostaną działania termomodernizacyjne w zakresie:

 • ocieplenia stropodachu płaskiego,
 • ocieplenia dachu stromego - poddasza,
 • ocieplenia ścian zewnętrznych,
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wraz z wymian parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • odświeżenia pomieszczeń,
 • ocieplenia cokołu i opaski,
 • wykonania nowej instalacji odgromowej,
 • remontu naświetli,
 • remontu zejścia do kotłowni,
 • modernizacji kotłowni,
 • modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
 • modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • montażu instalacji OZE - czterech pomp ciepła powietrze-woda dla potrzeb c.w.u.

EFRR_Samorzad

Dnia 22 czerwca 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Wniosek o dofinansowanie tego projektu złożono w listopadzie 2016 roku, w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania zgodnie z umową wynosi 2.249.191,22 zł.


EFRR_Samorzad

Sierpień 2017:

Trwają prace nad dociepleniem poddasza - wymiana wełny mineralnej, stolarki okiennej wraz z nową zabudową z płyt gipsowo - kartonowych. Wymieniana jest również instalacja wodna i CO na wszystkich kondygnacjach.

SP w Kórniku podczas remontu

SP w Kórniku podczas remontu

SP w Kórniku podczas remontu

SP w Kórniku podczas remontu

SP w Kórniku podczas remontu

SP w Kórniku podczas remontu


EFRR_Samorzad

Dnia 22 września 2017 roku złożono pierwszy wniosek o płatność dla projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku”. Wniosek dotyczy rozliczenia wydatków poniesionych od 5 czerwca do 13 września 2017 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 1.525.074,04 zł, koszty kwalifikowane stanowiły kwotę 1.518.072,15 zł, a wnioskowane dofinansowanie 1.290.361,32 zł.

We wrześniu mimo rozpoczęcia roku szkolnego prace nadal trwały.

SP w Kórniku we wrześniu

SP w Kórniku we wrześniu


EFRR_Samorzad

Październik i listopad 2017:

Trwają prace nad dociepleniem stropodachu płaskiego i ścian zewnętrznych oraz wymianą stolarki drzwiowej aluminiowej.

SP w Kórniku podczas remontu

SP w Kórniku podczas remontu

SP w Kórniku podczas remontu

SP w Kórniku podczas remontu


EFRR_Samorzad

Rozpoczął się grudzień i prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej w Kórniku dobiegają końca. W budynku wymieniono okna, częściowo drzwi, zmodernizowano instalacje c.w.u i CO (w tym: wymieniono grzejniki, piece, zamontowano pompy ciepła), wyremontowano kotłownie, ocieplono dach i cały budynek szkolny. Prace zostały wykonane w ramach projektu pt.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania).

 


EFRR_Samorzad

Dnia 13 grudnia 2017 roku dokonano przelewu środków w łacznej wysokości 968 084,64 zł jako refundacji części kosztów wnioskowanych w ramach pierwszego wniosku o płatność za okres od 5 czerwca do 13 września 2017 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 1.525.074,04 zł, koszty kwalifikowane stanowiły kwotę 1.518.072,15 zł, a wnioskowane dofinansowanie 1.290.361,32 zł. Z uwagi na trwającą weryfikację dokumentacji przetargowej wypłacone zostało 75% wnioskowanej dotacji. Dofinansowanie zostało sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


EFRR_Samorzad

Z końcem grudnia 2017 roku zakończyła się rzeczowa realizacja Projektu pt.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku”, w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Dnia 31 stycznia 2018 roku złożono końcowy wniosek o płatność dla Projektu. Wniosek dotyczy rozliczenia wydatków poniesionych od 14 września do 29 grudnia 2017 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 1.332.756,02 zł, koszty kwalifikowane stanowiły kwotę 1.023.597,23 zł, a wnioskowane dofinansowanie 870.057,65 zł.

W wyniku ostatecznego rozliczenia inwestycji okazało się, że zachodzi konieczność zmniejszenia wysokości dofinansowania. W kwietniu 2018 roku wystąpiono o przygotowanie aneksu do umowy o dofinansowanie. Zgodnie z przygotowywanym dokumentem wartość całego Projektu wynosić będzie 2.857.830,06 zł, a dofinansowanie z EFRR 2.160.418,97 zł.


EFRR_Samorzad

SP w Kórniku po remoncie

SP w Kórniku po remoncie

Dnia 11 lipca 2018 roku dokonano przelewu środków w łącznej wysokości 322.276,68 zł jako refundacji części kosztów wnioskowanych w ramach pierwszego wniosku o płatność za okres od 5 czerwca do 13 września 2017 roku. Z uwagi na zakończenie weryfikacji dokumentacji przetargowej wypłacone zostało 25% wnioskowanej we wrześniu 2017 roku dotacji. Dofinansowanie zostało sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


EFRR_Samorzad

Dnia 14 sierpnia 2018 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku”, w ramach Poddziałania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego oraz postępowań przetargowych w formie zapytań ofertowych wartość ww. projektu uległa zmniejszeniu w stosunku do planowanych kosztów. Skutkowało to podpisaniem Aneksu, zgodnie z którym dofinansowanie zmniejszono z 2.249.191,22 zł na 2.160.418,97 zł (85% kosztów kwalifikowanych). W ramach projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1.290.361,32 zł. 21 sierpnia 2018 roku złożony został wniosek o płatność końcową, na podstawie którego oczekujemy na kwotę 870.057,65 zł.