Działanie "Odnowa i rozwój wsi" | Fundusze Pozabudżetowe
Kontrast Rozmiar tekstu

Działanie "Odnowa i rozwój wsi"

Projekt: Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiec

Logotypy Unijne PROW

W dniu 28 listopada 2012 roku Gmina Kórnik złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiec". Wniosek złożono do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną i projekt został przeznaczony do dofinansowania. Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego dnia 22 marca 2013 roku.

Całkowity koszt zadania (zgodnie z wnioskiem o płatność) wyniósł 333 911,18 zł. Koszty kwalifikowane (netto) 271.553,81 zł. Dofinansowanie 217.242,00 zł tj. 80% kosztów kwalifikowanych.

Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Robakowo

Logotypy Unijne PROW

W dniu 13 grudnia 2011 roku Gmina Kórnik złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Robakowo". Wniosek złożono do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną i projekt został przeznaczony do dofinansowania. Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objetego PROW na lata 2007-2013 podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego dnia 3 kwietnia 2012 roku.
 
Całkowity koszt zadania (zgodnie z wnioskiem o płatność) wyniósł 889.691,69 zł. Koszty kwalifikowane (netto) 723.326,60 zł. Dofinansowanie 500.000,00 zł.

Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej w Konarskim na potrzeby kulturalno-integracyjne społeczności lokalnej

Logotypy Unijne PROW

W dniu 30 czerwca 2010 roku Gmina Kórnik złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Konarskim na potrzeby kulturalno-integracyjne społecznosci lokalnej". Wniosek złożono do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną i projekt został przeznaczony do dofinansowania. Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego dnia 23 lutego 2011 roku.

Przed realizacja inwestycji życie kulturalne i społeczne wsi skupiało się w świetlicy wiejskiej, a właściwie w jednym pomieszczeniu użyczonym bezpłatnie przez gminę w budynku dawnej szkoły powszechnej. W świetlicy tej organizowane były zajęcia dla dzieci i młodzieży, spotkania koła gospodyń, Rady Sołeckiej i zebrania wiejskie. Pomieszczenie było jednak zbyt małe, aby organizować w nich większe imprezy i spotkania. W jednym pomieszczeniu znajdowały się: stół bilardowy, stół do ping-ponga, komputer z podłączeniem do internetu i kuchenka gazowa – mini zaplecze kuchenne. Świetlica nie posiadała toalety, dlatego przy wejściu do budynku postawiono toaletę przenośną.

Odnowa wsi Konarskie

Odnowa wsi Konarskie

Odnowa wsi Konarskie

W ramach realizacji projektu wybudowana została nowa świetlica na działce nr 209/3 o powierzchni 2310 m2. Działka od strony południowej graniczy z drogą gminną, od strony zachodniej i wschodniej graniczy z działkami zabudowanymi, od północy graniczy z rowem. Działka nie była zabudowana, ale zlokalizowany był na niej plac zabaw i boiska do piłki nożnej i siatkówki.

26.01.2012 roku podpisano umowę z wykonawcą na budowę świetlicy wiejskiej w Konarskim. W ramach tej umowy:

 • w I kwartale wykonano roboty ziemne, ławy i stopy i ściany fundamentowe, podsypki i podłoża betonowe
 • w II kwartale zakończono stan surowy budynku – wykonano konstrukcje murowe, żelbetowe i dachu z pokryciem –oraz rozpoczęto prace wykończeniowe i roboty sanitarne,
 • w III kwartale trwały prace wykończeniowe i rozpoczęły się roboty elektryczne,
 • w IV kwartale zakończono roboty wykończeniowe, sanitarne i elektryczne.

Budowa świetlicy

Budynek usytuowano we frontowo–środkowej części działki. Obiekt wybudowano w technologii tradycyjnej – murowanej, z dachem stromym, na rzucie w kształcie litery „L”, parterowy z poddaszem nieużytkowym. Z korpusu głównego wysunięto ryzalit wejściowy z dwukolumnowym portykiem i tympanonem. W budynku mieszczą się:

 • sala zebrań, zajęć dla dzieci i młodzieży, imprez okolicznościowych z zapleczem kuchennym(służącym jedynie rozdzieleniu i podgrzaniu dostarczonych z zewnątrz posiłków),
 • pomieszczenie ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu,
 • toalety.

Budynek został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym wybudowano pochylnię. Podest wejściowy i korytarze wewnętrzne mijają wymiary pozwalające na swobodny obrót wózka inwalidzkiego. Wykonano także odrębną toaletę.

Całkowity koszt zadania (zgodnie z wnioskiem o płatność) wyniósł 614.002,59 zł. Koszty kwalifikowane (netto) 488.090,62 zł. Dofinansowanie wnioskowane 244 045,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych.

Projekt: Budowa miejsca integracji społeczności wiejskiej - świetlicy wiejskiej we wsi Czołowo

Logotypy Unijne PROW

W dniu 28 stycznia 2010 roku Gmina Kórnik złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa miejsca integracji społeczności wiejskiej - świetlicy wiejskiej we wsi Czołowo". Wniosek złożono do w biurze Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski w Środzie Wielkopolskiej, w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę Rady Stowarzyszenia i została zatwierdzony do realizacji. Następnie został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie poddany został ocenie formalnej. Umowę o przyznanie pomocy w podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego dnia 7 grudnia 2010 roku.

Na działce nr 74 w Czołowie, na której realizowany był projekt znajdował się budynek mieszkalny i gospodarczy przeznaczony do rozbiórki. Obiekt został wybudowany przed rokiem 1860 i zawierał mieszkanie oraz świetlicę. Obiekt był w bardzo złym stanie technicznym: zawilgocone ściany, liczne ubytki tynków, spękania ścian, instalacja elektryczna w złym stanie, konstrukcja dachu zmurszała, pozbawiona elementów konstrukcji nośnej dachu, mocno zanieczyszczona przez szkodniki, ściana szczytowa odchylona od pionu z licznymi spękaniami. Obiekt nie spełniał standardów bezpieczeństwa i uniemożliwiał praktycznie korzystanie ze świetlicy. W związku z powyższym budynek został przeznaczony do rozbiórki.

Budowa nowego obiektu pozwoli na:

 • stworzenie miejsca do spotkań, uroczystości, pokazów, kursów i czynnego wypoczynku mieszkańców,
 • organizowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży,
 • stworzenie siedziby dla organizacji pozarządowych z terenu sołectwa,
 • zwiększenie stopnia integracji mieszkańców,

Nowy budynek świetlicy zostanie usytuowany w tylnej części działki. Będzie to obiekt wykonany w technologii tradycyjnej - murowanej, z dachem stromym wielospadowym. . Zaprojektowany został na rzucie prostokąta, jako obiekt parterowy z poddaszem nieużytkowym.. W nowym budynku będą się w mieścić:

 • biuro Rady Sołeckiej wraz ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu,
 • sala imprez okolicznościowych z zapleczem kuchennym (służącym jedynie rozdzieleniu i podgrzaniu dostarczonych potraw z zewnątrz posiłków),
 • toalety

Całkowity koszt zadania zgodnie z wnioskiem o płatność: 588.376,29 zł. Koszty kwalifikowane (netto) 478.517,71 zł. Przyznana zgodnie z umową kwota pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 358.888,00 zł tj. 75% zaplanowanych kosztów kwalifikowanych.

Projekt: Budowa mini centrów kulturalno-rekreacyjnych we wsiach Runowo i Borówiec, jako miejsc integracji społeczności lokalnych

Logotypy Unijne PROW

W dniu 1 kwietnia 2009 roku Gmina Kórnik złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa mini centrów kulturalno-rekreacyjnych we wsiach Runowo i Borówiec, jako miejsc integracji społecznosci lokalnych". Wniosek złożono do Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną i projekt został przeznaczony do dofinansowania. Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego dnia 22 października 2009 roku.

W ramach adaptacji budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Runowie wykonano:

 • roboty budowlane (w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty wykończeniowe),
 • roboty elektryczne
 • roboty instalacyjne

PRZED

Odnowa wsi Runowo

PO

Odnowa wsi Runowo

W ramach budowy zaplecza boiska sportowego w Runowie wykonano:

 • roboty budowlane (z budową dachu i robotami wykończeniowymi),
 • roboty elektryczne
 • roboty instalacyjne

PRZED

Odnowa wsi Runowo

PO

Odnowa wsi Runowo

W ramach adaptacji budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Borówcu wykonano:

 • roboty budowlane (z budową dachu, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz robotami wykończeniowymi),
 • roboty elektryczne
 • roboty instalacyjne

PRZED

Odnowa wsi Borówiec

PO

Odnowa wsi Borówiec

W ramach budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego w Borówcu wykonano:

 • podbudowę z kruszywa i nawierzchnię ze sztucznej trawy,
 • ogrodzenie
 • oraz wyposażono boisko w elementy umożliwiające grę w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę.

PRZED

Odnowa wsi Borówiec

PO

Odnowa wsi Borówiec

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"

Działanie "Odnowa i Rozwój wsi"