Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez rozbudowę przedszkola we wsi Szczodrzykowo | Fundusze Pozabudżetowe
Kontrast Rozmiar tekstu

Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez rozbudowę przedszkola we wsi Szczodrzykowo

EFRR_Samorzad

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej

PROJEKT: Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez rozbudowę przedszkola we wsi Szczodrzykowo

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 999.993,92 zł


EFRR_Samorzad

Z diagnozy obecnej sytuacji w zakresie wychowania przedszkolnego w gminie Kórnik wynika zapotrzebowanie na nowe miejsca przedszkolne. W roku szkolnym 2016/2017 w gminie działały 4 placówki publiczne: 3 przedszkola i 1 punkt przedszkolny oraz 7 przedszkoli niepublicznych. Uczęszczało do nich 861 dzieci w wieku 3-6 lat. Nowe przepisy nałożyły na gminy od września 2017 roku obowiązek zapewnienia miejsca przedszkolnego każdemu chętnemu dziecku w wieku 3-6 lat. Oznacza to w roku szkolnym 2019/2020 obowiązek zapewnienia miejsc przedszkolnych dla ok.1560 dzieci. Ponieważ po wybudowaniu przedszkola w Kamionkach łącznie na terenie gminy Kórnik dysponujemy ok.1350 miejscami wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 może zabraknąć ok. 210 miejsc w przedszkolach. Na terenie gminy do przedszkoli uczęszcza obecnie niewiele ponad 64% dzieci w wieku przedszkolnym, co oznacza, iż Kórnik jest jedną z gmin o poziomie upowszechnienia przedszkolnego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego. W latach następnych biorąc pod uwagę dzieci urodzone w latach 2014-2017 zameldowane na terenie gminy oraz intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego i procesy migracyjne liczba dzieci w wieku przedszkolnym będzie podobna z tendencją do wzrostu.

Problemu braku miejsc nie rozwiązało wybudowanie nowego przedszkola w Kamionkach. Gmina nie posiada żadnego budynku, który mógłby zostać zaadaptowanych na potrzeby przedszkola, nie ma możliwości tworzenia nowych miejsc w kl "0" w szkołach i większości istniejących przedszkoli. Ze względów lokalizacyjnych i technologicznych tylko jedną z placówek można rozbudować i przebudować - przedszkole w Szczodrzykowie.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej, który zrealizowany zostanie poprzez rozbudowę przedszkola o 3 sale dla 75 dzieci (3-4 letnich) z Gminy Kórnik. Celem jest również:

  • wyrównanie szans w dostępie do wysokiej jakości edukacji dzieci z terenów wiejskich oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez oddanie do użytku rozbudowanego, unowocześnionego, wyposażonego obiektu, który umożliwi; m.in. dzięki wybudowaniu łączonych sal, sali dosocjoterapii i logopedii; prowadzenie zajęć dodatkowych z logopedii, integracji sensorycznej, rytmiki, baletu, zajęć tanecznych,Tablitu itp.
  • zwiększenie zatrudnienia w ramach projektu (utworzenie nowych oddziałów=zatrudnienie nowych nauczycieli) oraz poza nim (poprzez umożliwienie kobietom powrotu na rynek pracy).

Dnia 7 kwietnia 2017 roku złożony został wniosek dotyczący projektu pt.: „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez rozbudowę przedszkola we wsi Szczodrzykowo”, w ramach Poddziałania 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Złożony wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, a w sierpniu otrzymaliśmy informację, że 10 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie i decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 999 993,92 zł projektowi Miasta i Gminy Kórnik.

Przedmiotem podlegającego dofinansowaniu Projektu jest rozbudowa i przebudowa istniejącego przedszkola w Szczodrzykowie umożliwiająca utworzenie 3 nowych oddziałów przedszkolnych dla 75 dzieci. Projekt obejmuje budowę nowego skrzydła przedszkolnego mieszczącego: 3 sale zajęć - dla 25 dzieci każda z zapleczami sanitarnymi i magazynowymi, część rozbudowanego bloku kuchennego, zaplecze szatniowe dla personelu kuchni, gabinet logopedy/psychologa, salę zajęć dodatkowych - terapeutycznych, komunikację z szatniami dla dzieci. Dwie sale dzięki systemowi drzwi harmonijkowych można będzie połączyć tworząc miejsce do organizowania imprez integracyjnych i kulturalnych, zajęć ruchowych itp. Budynek dobudowany zostanie od strony południowej do istniejącego przedszkola. W istniejącym budynku przebudowana zostanie część pomieszczeń. Całe przedszkole zostanie dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. W ramach projektu zakupione zostanie również wyposażenie 3 sali zajęć dla dzieci, szatni i sali zajęć dodatkowych - terapeutycznych. Po rozbudowie w przedszkolu znajdzie się 6 sali zajęć dla dzieci z zapleczami dla ok.150 dzieci. Blok kuchenny zostanie dostosowany do przygotowania ok.160 posiłków jednocześnie.

Projekt przebudowy przedszkola

Szczodrzykowo przebudowa przedszkola

Szczodrzykowo przebudowa przedszkola

Szczodrzykowo przebudowa przedszkola

Szczodrzykowo przebudowa przedszkola


EFRR_Samorzad

Dnia 26 października 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu złożono w marcu 2017 roku, w ramach Poddziałania 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania zgodnie z umową wynosi 999.993,92 zł.


EFRR_Samorzad

Dnia 12 września 2018 roku złożono wniosek o płatność dla projektu „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez rozbudowę przedszkola we wsi Szczodrzykowo”. Wniosek dotyczy rozliczenia wydatków poniesionych od 2 czerwca do 10 września 2018 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 92.865,00 zł, a wnioskowane dofinansowanie 48.977,00 zł.


EFRR_Samorzad

Dnia 17 października 2017 roku dokonano przelewu środków w łącznej wysokości 36.732,75 zł jako refundacji części kosztów wnioskowanych w ramach pierwszego wniosku o płatność za okres od 2 czerwca do 10 września 2018 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 92.865,00 zł, a wnioskowane dofinansowanie 48.977,00 zł. Z uwagi na trwającą weryfikację dokumentacji przetargowej wypłacone zostało 75% wnioskowanej dotacji. Dofinansowanie zostało sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


EFRR_Samorzad

Dnia 12 grudnia 2018 roku złożono drugi wniosek o płatność dla projektu „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez rozbudowę przedszkola we wsi Szczodrzykowo”. Wniosek dotyczy rozliczenia wydatków poniesionych od 11 września do 13 listopada 2018 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 467.690,58 zł, a wnioskowane dofinansowanie 246.660,02 zł.


EFRR_Samorzad

Dnia 15 marca 2019 roku dokonano przelewu środków w łącznej wysokości 246.660,01 zł jako refundacji części kosztów wnioskowanych w ramach drugiego wniosku o płatność za okres od 11 września do 13 listopada 2018 roku.


EFRR_Samorzad

Dnia 10 maja 2019 roku złożono trzeci wniosek o płatność dla projektu „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez rozbudowę przedszkola we wsi Szczodrzykowo”. Wniosek dotyczy rozliczenia wydatków poniesionych od 14 listopada 2018 roku do 23 kwietnia 2019 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 921.988,50 zł, wydatki kwalifikowane 703.653,74 zł a wnioskowane dofinansowanie 371.106,97 zł.


EFRR_Samorzad

Dnia 16 grudnia 2019 roku dokonano przelewu środków w łącznej wysokości 371.106,97 zł jako refundacji części kosztów wnioskowanych w ramach trzeciego wniosku o płatność za okres od 14 listopada 2018 roku do 23 kwietnia 2019 roku.


EFRR_Samorzad

Dnia 2 stycznia 2020 roku złożono końcowy wniosek o płatność dla projektu „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez rozbudowę przedszkola we wsi Szczodrzykowo”. Wniosek dotyczy rozliczenia wydatków poniesionych od 24 kwietnia do 30 września 2019 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 2.272.933,28 zł, wydatki kwalifikowane 631.428,49 zł a wnioskowane dofinansowanie 333.015,39 zł.


EFRR_Samorzad

Dnia 15 września 2020 roku dokonano przelewu środków w łącznej wysokości 333.015,39 . Powyższa kwota została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tym samym realizacja Projektu pn. „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez rozbudowę przedszkola we wsi Szczodrzykowo” została zakończona.

 


PRZEDSZKOLE W SZCZODRZYKOWIE PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU

 

Przedszkole w Szczodrzykowie po rozbudowie
 

Przedszkole w Szczodrzykowie po rozbudowie