Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez budowę nowego przedszkola we wsi Kamionki | Fundusze Pozabudżetowe
Kontrast Rozmiar tekstu

Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez budowę nowego przedszkola we wsi Kamionki

EFRR_Samorzad

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej

PROJEKT: Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez budowę nowego przedszkola we wsi Kamionki

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 699.959,22 zł

Tablica promocyjna inwestycji


EFRR_Samorzad

14 sierpnia 2018 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kórnik a Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 projektu pt. „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez budowę nowego przedszkola we wsi Kamionki”. Wniosek o dofinansowanie złożony został w 2016 roku. Nowe przedszkole ze żłobkiem w Kamionkach wybudowane zostało ze środków własnych Gminy Kórnik w latach 2016-2017. Na podstawie podpisanej umowy; tytułem refundacji poniesionych wydatków; otrzymamy 699.959,22 zł.

przedszkole projekt


EFRR_Samorzad

Z diagnozy sytuacji w zakresie wychowania przedszkolnego w gminie Kórnik, przeprowadzonej w 2016 roku,  wynika zapotrzebowanie na nowe miejsca przedszkolne. W okresie objętym diagnozą w gminie działały 4 placówki publiczne i
6 przedszkoli niepublicznych. Uczęszczało do nich ok. 750 dzieci w wieku 3-5 lat. Nowe przepisy nałożyły na gminy obowiązek zapewnienia miejsca przedszkolnego każdemu chętnemu 4 i 3-latkowi (od 2017r.) oraz „przywróciły” do przedszkoli 6-latki. Oznaczało to w roku szkolnym 2017/2018 obowiązek zapewnienia miejsc dla ok.1480 dzieci, czyli bez inwestycji w bazę lokalową mogło zabraknąć miejsc w przedszkolach dla ok. 380 dzieci.


Z diagnozy wynika cel projektu jakim jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej, który zrealizowany zostanie poprzez budowę nowego przedszkola dla 150 dzieci z gminy Kórnik (w tym dla 100 dzieci 3-4 letnich). Celem jest również:

  • wyrównanie szans w dostępie do wysokiej jakości edukacji dzieci z terenów wiejskich oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • zwiększenie zatrudnienia w ramach projektu oraz poza nim (poprzez umożliwienie kobietom powrotu na rynek pracy).

Przedmiotem dofinansowanego projektu jest budowa przedszkola dla 150 dzieci. Zaprojektowany budynek został funkcjonalnie podzielony na 3 części - przedszkole, żłobek i wspólne zaplecze kuchenne i administracyjne. Projekt dotyczy wyłącznie budowy skrzydła przedszkolnego wraz z przynależną (proporcjonalnie) częścią kuchenno-administracyjną.

Zaprojektowano przedszkole o czytelnej formie, opartej na symetrii, otoczone zielenią i przystosowane do przyjęcia niepełnosprawnych dzieci. Część centralną stanowi sala wielofunkcyjna/integracyjna (70,5m2) i sala zajęć dodatkowych (37m2), które dzięki systemowi drzwi harmonijkowych można połączyć oraz hol z portiernią i ogólnodostępną toaletą. Budynek zaprojektowano dla 6 oddziałów przedszkolnych - każdy przeznaczony dla 25 dzieci. W skład oddziału wchodzi: sala zajęć (74,5m2), sanitariaty i zaplecze magazynowe. Przed salami na korytarzu mieszczą się szatnie dla dzieci. Wszystkie oddziały posiadają bezpośrednie wyjście na taras i place zabaw. W tej części budynku zaprojektowano również gabinet logopedy/psychologa i salę terapii na potrzeby prowadzenia zajęć terapeutycznych i korekcyjno-kompensacyjnych.
W ramach projektu wyposażono również 6 sal zajęć dla dzieci w meble i zestawy interaktywne (2 sale) oraz place zabaw w urządzenia zabawowe i gimnastyczne.


EFRR_Samorzad

Dnia 9 października 2018 roku złożono pierwszy wniosek o płatność dla projektu „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez budowę nowego przedszkola we wsi Kamionki”. Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych od 30 maja 2016 roku do 26 lipca 2017 roku na roboty budowlane (zadanie 1 Budowa przedszkola w Kamionkach (branża budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa, architektura krajobrazu)). Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 4.112.823,77 zł, koszty kwalifikowane stanowiły kwotę 3.906.713,95 zł, a wnioskowane dofinansowanie 539.517,20 zł

W związku z koniecznością zmiany terminu zakończenia realizacji projektu korektę wniosku o płatność złożono w lutym 2019 roku. Tym razem był to wniosek końcowy i dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych od 6 czerwca 2016 roku do 27 grudnia 2018 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 5.576.515,53 zł, koszty kwalifikowane stanowiły kwotę 5.068.495,56 zł, a wnioskowane dofinansowanie 699.959,22 zł. We wniosku rozliczono nie tylko koszty zadania 1, ale również zadania 2 dotyczącego wyposażenia przedszkola w meble i pomoce dydaktyczne, wyposażenia placów zabaw oraz zadania 3 dotyczącego promocji projektu.


EFRR_Samorzad

Na podstawie zaktualizowanego w lipcu 2019 roku wniosku o dofinansowanie projektu „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez budowę nowego przedszkola we wsi Kamionki” 19 sierpnia 2019 roku podpisany został Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie. Aneksem zmieniony został okres realizacji projektu, koszty ogółem i koszty kwalifikowane oraz wysokość dofinansowania, która zgodnie z Aneksem wynosi 699.195,38 zł. W związku z powyższym 21 sierpnia 2019 roku złożona została korekta wniosku o płatność. Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych w okresie od 6 czerwca 2016 roku do 27 grudnia 2018 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 5.576.515,52 zł, wydatki kwalifikowane wyniosły 5.062.964,54 zł, a wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 699.195,38 zł.

 


EFRR_Samorzad

Dnia 4 listopada 2019 roku Gmina otrzymała dotację w łącznej wysokości 695.139,83 . Powyższa kwota została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tym samym realizacja Projektu pn. „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez budowę nowego przedszkola we wsi Kamionki” została zakończona.

 

Nowe przedszkole w Kamionkach

 

przedszkole

przedszkole wejscie

sala zajęć 3

sala zabaw2

sala zabaw

Sala przedszkolna

plac zabaw