Kontrast Rozmiar tekstu

Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez budowę nowego przedszkola we wsi Kamionki

EFRR_Samorzad

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej

PROJEKT: Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez budowę nowego przedszkola we wsi Kamionki

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 699.959,22 zł


EFRR_Samorzad

14 sierpnia 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kórnik a Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 projektu pt. „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez budowę nowego przedszkola we wsi Kamionki”. Wniosek o dofinansowanie złożony został w 2016 roku. Nowe przedszkole ze żłobkiem w Kamionkach wybudowane zostało ze środków własnych Gminy Kórnik w latach 2016-2017. Na podstawie podpisanej umowy; tytułem refundacji poniesionych wydatków; otrzymamy 699.959,22 zł


EFRR_Samorzad

Dnia 9 października 2018 roku złożono pierwszy wniosek o płatność dla projektu „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez budowę nowego przedszkola we wsi Kamionki”. Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych od 30 maja 2016 roku do 26 lipca 2017 roku na roboty budowlane (zadanie 1 Budowa przedszkola w Kamionkach (branża budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa, architektura krajobrazu)). Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 4.112.823,77 zł, koszty kwalifikowane stanowiły kwotę 3.906.713,95 zł, a wnioskowane dofinansowanie 539.517,20 zł

W związku z koniecznością zmiany terminu zakończenia realizacji projektu korektę wniosku o płatność złożono w lutym 2019 roku. Tym razem był to wniosek końcowy i dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych od 6 czerwca 2016 roku do 27 grudnia 2018 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 5.576.515,53 zł, koszty kwalifikowane stanowiły kwotę 5.068.495,56 zł, a wnioskowane dofinansowanie 699.959,22 zł. We wniosku rozliczono nie tylko koszty zadania 1, ale również zadania 2 dotyczącego wyposażenia przedszkola w meble i pomoce dydaktyczne, wyposażenia placów zabaw oraz zadania 3 dotyczącego promocji projektu.


EFRR_Samorzad

Na podstawie zaktualizowanego w lipcu wniosku o dofinansowanie projektu „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez budowę nowego przedszkola we wsi Kamionki” 19 sierpnia 2019 roku podpisany został Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie. Aneksem zmieniony został okres realizacji projektu, koszty ogółem i kwalifikowane oraz wysokość dofinansowania, która zgodnie z Aneksem wynosi 699.195,38 zł. W związku z powyższym 21 sierpnia złożona została korekta wniosku o płatność. Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych w okresie od 6 czerwca 2016 roku do 27 grudnia 2018 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 5.576.515,52 zł, wydatki kwalifikowane wyniosły 5.062.964,54 zł, a wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 699.195,38 zł.