Regulamin serwisu
Kontrast Rozmiar tekstu

Regulamin serwisu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal Internetowy Gminy Kórnik, na który składają się w szczególności Serwisy i Usługi zdefiniowane w Rozdziale II (Definicje) poniżej, udostępniany jest Użytkownikom przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik.
 2. Portal Internetowy Gminy Kórnik działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. W ramach Serwisu Internetowego Gminy Kórnik działają udostępniane we własnym imieniu przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Serwisy i Usługi w domenie internetowej kornik.pl
 4. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Serwisu Gminy Kórnik, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

II. DEFINICJE

WŁAŚCICIEL SERWISU: Urząd Miasta i Gminy Kórnik
BURMISTRZ: Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
SERWIS: Strony Internetowe wchodzące w skład Serwisu Gminy Kórnik
REGULAMIN: Niniejszy dokument
UŻYTKOWNIK: Osoba posiadająca Login i Hasło do serwisu pozwalająca sprawdzać, modyfikować lub treści zawarte na stronach serwisu.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych Serwisu treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do moderowania – blokowania, usuwania – informacji zamieszczonych przez użytkowników, których treści naruszałyby jego lub innych użytkowników dobre imię lub byłoby niezgodne z przepisami prawa.
 4. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem prosimy kierować na adres:

Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Pl. Niepodległości 1
62-035 Kórnik
tel.: 61 8 170 411
fax.: 61 8 170 475

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Serwis oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych,
  ich wybór i zestawienie Serwisu, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących
  w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 ze zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 776 ze zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.).
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisie przysługują Właścicielowi Serwisu lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Właściciel Serwisu prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej zgody Właściciela Serwisu Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych, wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
  a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Serwisu lub jego części lub utworów zamieszczonych w Serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
  b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
 5. Zamieszczając materiały w Serwisie Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały mogły być udostępniane na łamach Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.
 6. Wszystkie materiały po zamieszczeniu w Serwisie stają się własnością Właściciela Serwisu.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
  a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
  b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
  c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
  d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
  e) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
  f) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
  a) sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  b) materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika;
  c) szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
  d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Serwisu, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika.
 2. Użytkownik jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła i nie udostępniania go osobom trzecim.
 3. Właściciel Serwisu:
  a) dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług Serwisu odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone w regulaminach poszczególnych Usług, jednocześnie Właściciel Serwisu informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w poszczególnych regulaminach Usług;
  b) informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług bądź wpływać na ich jakość;
  c) zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie treści (materiałów), w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Serwisie, w tym, w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.
  d) ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Właściciel Serwisu nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług.

 VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Właściciel Serwisu informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Usługf, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

VIII. DANE OSOBOWE

 1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Serwisu Użytkownik może podać swoje dane osobowe (Imię, Nazwisko, e-mail służbowy) - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Serwisu. Przetwarzanie przez Właściciela Serwisu danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) (RODO), oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123)
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Urząd Miasta i Gminy w Kórniku. Administrator danych osobowych powierza dane osobowe OPERATOROWI.
 3. OPERATOR SERWISU przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy pisemnie złożyć oświadczenia do Właściciela Serwisu. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres Urzędu.
 3. Właściciel Serwisu rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Właściciela Serwisu (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług Serwisu jest prawo polskie.
 2. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Właściciel Serwisu zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Treść REGULAMINU dostępna będzie po zalogowaniu dla Użytkowników. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Usług po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.