Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Robakowie
Kontrast Rozmiar tekstu

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Robakowie

Flagi WRPO

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 3: Energia

Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Podziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

PROJEKT: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Robakowie

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.851.836,26 zł

Flagi WRPO

Dnia 25 marca 2022 roku złożony został wniosek dotyczący projektu pt.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Robakowie”, w ramach Poddziałania 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wniosek podlegał ocenie formalnej i merytorycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, które zakończyły się wynikiem pozytywnym. Efektem tego Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie i przyznał dofinansowanie w wysokości 1.851.836,26 zł projektowi Miasta i Gminy Kórnik.

Przedmiotem podlegającego dofinansowaniu Projektu jest termomodernizacja placówki w zakresie określonym w audycie energetycznym. Zadanie obejmuje swoim zakresem wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych. W celu doprowadzenia budynku do zgodności z obowiązującymi wymaganiami w zakresie ochrony cieplnej budynków docieplone zostaną wszystkie przegrody zewnętrzne oraz podjęte zostaną działania termomodernizacyjne w zakresie:

  • termomodernizacji ścian zewnętrznych,
  • termomodernizacji stropodachów,
  • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
  • modernizacji instalacji grzewczej,
  • modernizacji systemu oświetlenia,
  • budowy instalacji fotowoltaicznej,
  • pozostałych prac termomodernizacyjnych.

Flagi WRPO

Dnia 20 grudnia 2022 roku Burmistrz Przemysław Pacholski podpisał z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem umowę o dofinansowanie Projektu pt.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Robakowie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Podziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej WRPO2014+. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania OZE w infrastrukturze publicznej, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w gminie Kórnik w wyniku termomodernizacji SP w Robakowie. Projekt przyczyni się do: zredukowania bardzo wysokich kosztów eksploatacji i ogrzewania budynku, spowodowanych nadmierną stratą ciepła i niedostosowaniem cieplnym budynku do standardów użytkowania, poprawy jakości środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Planowana całkowita wartość projektu: 3.352.021,69 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 1.851.836,26 zł

Zdjęcie z wizyty w Urzędzie Marszałkowskim - podpisanie umowy o dofinanoswanie

Zdjęcie z wizyty w Urzędzie Marszałkowskim - podpisanie umowy o dofinanoswanie