Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolu w Szczodrzykowie, w gminie Kórnik | Fundusze Pozabudżetowe
Kontrast Rozmiar tekstu

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolu w Szczodrzykowie, w gminie Kórnik

EFRR_Samorzad

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 8: Edukacja

Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej

Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna

PROJEKT: Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolu w Szczodrzykowie, w gminie Kórnik

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 609.276,15 zł


EFRR_Samorzad

Z diagnozy obecnej sytuacji w zakresie wychowania przedszkolnego w gminie Kórnik wynika zapotrzebowanie na nowe miejsca przedszkolne. W roku szkolnym 2016/2017 w gminie działały 4 placówki publiczne: 3 przedszkola i 1 punkt przedszkolny oraz 7 przedszkoli niepublicznych. Uczęszczało do nich 861 dzieci w wieku 3-6 lat. Nowe przepisy nałożyły na gminy od września 2017 roku obowiązek zapewnienia miejsca przedszkolnego każdemu chętnemu dziecku w wieku 3-6 lat. Oznacza to w roku szkolnym 2019/2020 obowiązek zapewnienia miejsc przedszkolnych dla ok.1560 dzieci. Ponieważ po wybudowaniu przedszkola w Kamionkach łącznie na terenie gminy Kórnik dysponujemy ok.1350 miejscami wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 może zabraknąć ok. 210 miejsc w przedszkolach. Na terenie gminy do przedszkoli uczęszcza obecnie niewiele ponad 64% dzieci w wieku przedszkolnym, co oznacza, iż Kórnik jest jedną z gmin o poziomie upowszechnienia przedszkolnego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego. W latach następnych biorąc pod uwagę dzieci urodzone w latach 2014-2017 zameldowane na terenie gminy oraz intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego i procesy migracyjne liczba dzieci w wieku przedszkolnym będzie podobna z tendencją do wzrostu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego o 62 miejsca i zwiększenie szans edukacyjnych dzieci 3 i 4-letnich z terenu gminy Kórnik w zakresie stwierdzonych deficytów oraz podniesienie wiedzy i kwalifikacji 2 nauczycieli do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez:

  • zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego poprzez utworzenie 62 nowych miejsc dla dzieci 3-4-letnich w przedszkolu w Szczodrzykowie,
  • podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci uczęszczających do przedszkola w Szczodrzykowie, poprzez uczestnictwo wszystkich dzieci 3 i 4-letnich objętych projektem w dodatkowych zajęciach integracji sensorycznej oraz dzieci ze stwierdzonymi problemami logopedycznymi w zajęciach z logopedą, a dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w zajęciach socjoterapeutycznych,
  • podniesienie wiedzy i kwalifikacji nauczycieli poprzez ukończenie przez 2 zatrudnionych w ramach projektu podyplomowych studiów z zakresu oligofrenopedagogiki i integracji sensorycznej.

Realizacja projektu poprzedzona zostanie realizacją projektu komplementarnego współfinansowanego ze środków EFRR - rozbudową przedszkola w Szczodrzykowie o 3 sale zajęć dla 62 dzieci.

W ramach realizacji projektu:

  • utworzonych zostanie 62 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3-4-latków w rozbudowanym i zmodernizowanym przedszkolu w Szczodrzykowie. Zaplanowano utworzenie 50 miejsc dla dzieci 3-letnich (2 gr.) i 12 nowych dla 4-letnich (1 gr.). Do prowadzenia zajęć edukacyjnych i opieki nad objętymi projektem dziećmi zatrudnieni zostaną: nauczyciele (5) i pomoce przedszkolne (2). W ramach dofinansowania bieżącej działalności zatrudniona zostanie pomoc kuchenna. W ramach zajęć edukacyjnych wykorzystywany będzie innowacyjny program oparty na metodzie projektów i eksperymentów prowadzony z wykorzystaniem nowych technologii (Tablit). Zakupione zostaną pomoce do prowadzenia zajęć edukacyjnych, arteterapii, rytmiki, zabawki, sprzęt i oprogramowanie TIK,
  • rozszerzona zostanie oferta przedszkola o zajęcia dodatkowe dla dzieci 3 i 4-letnich: zajęcia logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia integracji sensorycznej. Na ich potrzeby kupione zostaną pomoce dydaktyczne do ćwiczeń sensorycznych i logopedycznych, sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie. Zatrudnieni zostaną specjaliści logopedii, psychologii i terapeuta IS,
  • 2 nauczycieli podwyższy swoje kwalifikacje poprzez ukończenie studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki i integracji sensorycznej,
  • nowe sale zostaną wyposażone w meble, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz powstanie nowy plac zabaw.

EFRR_Samorzad

Dnia 3 października 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu złożono w marcu 2017 roku, w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania zgodnie z umową wynosi 609.276,15 zł.