Kontrast Rozmiar tekstu

Budowa przedszkola dla 150 dzieci w Kórniku przy ul. Profesora Zbigniewa Steckiego

 

Flaga Unii Europejskiej ZPORR Logotyp

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

Burmistrz Gminy Kórnik informuje, że dnia 18 listopada 2008 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kórnik a Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa przedszkola dla 150 dzieci w Kórniku przy ul. Profesora Zbigniewa Steckiego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt będzie współfinansowany w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a w 25% ze środków własnych gminy.


 

Flaga Unii Europejskiej ZPORR Logotyp

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

Na obecnym poziomie rozwoju społeczeństwa zaspokojenie podstawowych potrzeb z zakresu infrastruktury technicznej nie jest wystarczające do zapewnienia życia i rozwoju na oczekiwanym poziomie. Równie istotna jest dostępność do infrastruktury społecznej i do tzw. usług publicznych, takich jak usługi zdrowotne, bezpieczeństwo, a przede wszystkim dostęp do możliwości wszechstronnego kształcenia. Potrzeby edukacyjne w gminie Kórnik przejawiają się w tej dziedzinie już na poziomie przedszkolnym. Na terenie samego miasta Kórnika istnieje zapotrzebowanie na ok. 300 miejsc w przedszkolach. W Kórniku funkcjonują obecnie dwa przedszkola. Do jednego z nich w 2004 roku uczęszczało 125 dzieci, a drugie przedszkole funkcjonowało w budynku, który jest własnością Fundacji Zakłady Kórnickie. Do drugiego przedszkola przyjęto w 2004 roku 70 dzieci, a miejsc w nim było zaledwie 44. Przepełnienie nie było jednak jedynym problem tej placówki. Przedszkole mieściło się w bardzo starym budynku, który wymagał generalnego remontu. Pomieszczenia parteru zaadaptowane wiele lat temu na przedszkole nie spełniały obowiązujących obecnie podstawowych norm technicznych i sanitarnych. W takiej sytuacji, mimo dobrego wykształcenia, zaangażowania i chęci, personel przedszkolny nie mógł zapewnić dzieciom odpowiednich warunków rozwoju, zarówno edukacyjno-psychicznego, jak i fizycznego. Z tego powodu przez kilka lat placówce groziło zamknięcie i funkcjonowała ono tylko warunkowo. Analizy zlecone przez gminę wykazały, iż przeprowadzenie generalnego remontu jest bezcelowe z punktu widzenia zarówno technicznego, jak i ekonomicznego. Sytuację komplikowało również to, iż budynek, w którym mieściło się przedszkole, nie był własnością gminy. Jeżeli gmina nie podjęłaby żadnych kroków w kierunku zmiany tej sytuacji efektem takiego zaniechania byłaby utrata dotychczasowych miejsc w działającym przedszkolu i pogłębienie deficytu dostępu do edukacji przedszkolnej.

W związku z powyższym w czerwcu 2004 roku gmina Kórnik złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu "Budowa przedszkola dla 150 dzieci w Kórniku przy ul. Profesora Zbigniewa Steckiego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytetu 3 Rozwój lokalny, Działania 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałania 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa. Wniosek przeszedł ówcześnie pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną i został umieszczony na liście rezerwowej, jednak ze względu na brak środków nie uzyskał dofinansowania. Wnioskowany projekt został jednak zrealizowany pomimo nie otrzymania środków zewnętrznych. W okresie od lipca do października 2004 roku Urząd Miejski w Kórniku przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i wyłonił wykonawcę inwestycji. W dniu 13.10.2004 roku została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Bolesław Spochacz z siedzibą w Ruszkowie (gm. Środa Wielkopolska) na wykonanie zadania polegającego na budowie przedszkola dla 150 dzieci w Kórniku przy ul. Profesora Zbigniewa Steckiego. W okresie od 15.10.2004 roku do 16.08.2005 roku wybudowano nowy budynek przedszkola i zagospodarowano plac wokół niego. W dniach 15-21.10.2004 roku zagospodarowano plac budowy. Roboty budowlane, budowlano-montażowe i wykończeniowe trwały do końca lipca 2005 roku. W tym samym czasie – od stycznia do pierwszej dekady lipca – trwały roboty instalacyjne i technologiczne. Od kwietnia do sierpnia 2005 roku wykonano roboty elektroenergetyczne. W lipcu i sierpniu prowadzone były roboty porządkowo-wykończeniowe oraz urządzanie placu zabaw. W wyniku zrealizowanych prac powstało nowe przedszkole o powierzchni zabudowy: 1.536,34 m2, powierzchni użytkowej: 1.315,39 m2 i kubaturze 9.892,20m3. W budynku znajduje się 6 sal zajęć, sala do zajęć ruchowych, szatnie, toalety, łazienki (dla każdej grupy) pomieszczenia administracyjne, gospodarcze, magazynowe i kuchnia wraz z zapleczem. Uroczyste otwarcie przedszkola miało miejsce 1 września 2005 roku.

Przedszkole przy ul. Zbigniewa Steckiego

W związku z koniecznością zakończenia w 2008 roku projektów w ramach ZPORR-u i jednoczesnym pozostaniem, w wyniku oszczędności poprzetargowych, środków do wykorzystania ogłoszono dodatkową listę potencjalnych Beneficjentów, wśród których znalazła się Gmina Kórnik. W miesiącach wrześniu i październiku ponownie złożono komplet uaktualnionej dokumentacji dla projektu Po weryfikacji przez Urząd Marszałkowski nowego wniosku i uaktualnionej dokumentacji zostaliśmy poinformowani, iż nasz projekt został wybrany do dofinansowania w dniu 16 października br. Całkowity koszt tej inwestycji to 3.283.047,07 zł z czego Gmina Kórnik otrzyma refundację w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych tj. 2.333.003,49 zł. Podpisanie umowy o dofinansowanie miało miejsce 18 listopada br., a pierwsze środki powinny wpłynąć do gminy jeszcze grudniu (złożono już pełną dokumentację dot. refundacji kosztów).

Przedszkole przy ul. Zbigniewa Steckiego

 


Flaga Unii Europejskiej ZPORR Logotyp

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

Informujemy, iż zgodnie z umową o dofinansowanie w grudniu br. Gmina złożyła dwa wnioski o płatność - pierwszy wniosek o płatność pośrednią dnia 3.12.08r. (na kwotę 2.060.506,18 zł), a drugi  o płatność końcową dnia 11.12.08r. (na kwotę 272.497,31 zł). Wnioski obecnie są weryfikowane.


Flaga Unii Europejskiej ZPORR Logotyp

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

Po zweryfikowaniu wniosków o płatność oraz uzyskaniu pozytywnej opinii kontroli, która została przeprowadzona przez przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej ZPORR w dniach 9-14 stycznia 2009 roku, w czerwcu 2009 roku przekazano Gminie Kórnik dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR w wysokości 2.331.722,49 zł.