Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Armii Krajowej w Kórniku | Fundusze Pozabudżetowe
Kontrast Rozmiar tekstu

Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Armii Krajowej w Kórniku

Logotypy Program Regionalny

Szkoła jest dla dziecka miejscem o szczególnym znaczeniu spędza tu bowiem znaczną część swojego aktywnego życia. Jest miejscem intensywnego rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego. Przeprowadzona analiza sytuacji oświatowej w gminie pokazała m.in. konieczność rozbudowy przedszkoli i szkół na wszystkich poziomach nauczania związaną z ciągle rosnącą liczbą dzieci  (migracje, rozwój budownictwa mieszkaniowego) oraz konieczność remontu starych budynków szkolnych i przystosowania ich do ciągle rosnących potrzeb i wymagań m.in. programowych. W najgorszym stanie była Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kórniku. Budynek główny w części nie spełniał obowiązujących warunków technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych. Zbyt mała ilość sal lekcyjnych, mała biblioteka połączona z centrum informacji multimedialnej, nie spełniające współczesnych warunków technicznych i norm Bhp pomieszczenia administracyjne, w znacznym stopniu ograniczały możliwości wykorzystania potencjału dobrze wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej oraz utrudniały dzieciom naukę i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

Przed realizacją inwestycji na Szkołę Podstawową Nr 2 składały się: budynek główny (mieszczący 8 sal lekcyjnych, małą świetlicę i bibliotekę, pomieszczenia administracyjne) i budynek sali gimnastycznej (dodatkowo mieszczący aulę, salę komputerową i sale do zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych). W budynku szkolnym znajdowała się tylko 1 toaleta dla ok. 270 os. Klatka schodowa nie spełniała warunków przeciwpożarowych. Pomieszczenia administracyjne i świetlica znajdujące się na poddaszu, dopuszczone były do użytkowania jedynie warunkowo, nie spełniały bowiem norm technicznych i Bhp. Szkoła posiadała sprzęt multimedialny i komputery, ale mała i pozbawiona czytelni biblioteka utrudniała ich pełne wykorzystanie.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku - stan przed rozbudową i modernizacją - 2008 rok

SP nr 2 w Kórniku

W związku z powyższym w lipcu 2008 roku Gmina Kórnik przygotowała i złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie realizacji  projektu pt. "Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kórniku przy ul. Armii Krajowej" w ramach Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, Schematu I Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł ówcześnie pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną, jednak ze względu na brak środków nie uzyskał dofinansowania - znalazł się na liście rezerwowej. Ze względu na ważność inwestycji rozpoczęto realizację projektu pomimo braku dofinansowania. W 2009 roku Biuro Architektoniczne MODULOR przygotowało projekt rozbudowy i modernizacji placówki.

W dniu 6 czerwca 2011 roku otrzymaliśmy informację, że 26 maja 2011 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wstępnego wyboru wniosków preselekcyjnych do dofinansowanie i informację o możliwości złożenia wniosku "właściwego".

W okresie listopad-grudzień 2011 roku Urząd Miejski w Kórniku przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i wyłonił wykonawcę inwestycji. W dniu 22.12.2011 roku została podpisana umowa z firmą "POS-REMAL" Sławomir Świtała na wykonanie zadania polegającego na rozbudowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kórniku. Roboty budowalne rozpoczęto w styczniu 2012 roku.

Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie wraz z kompletem dokumentów złożono w maju 2012 roku. Głównym celem planowanego do dofinansowania projektu jest poprawa warunków kształcenia i unowocześnienie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku oraz wyrównywanie szans w dostępie do wysokiej jakości edukacji dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.

Przedmiotem podlegającego dofinansowaniu projektu jest rozbudowa i modernizacja istniejącej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kórniku. Zakres projektu obejmuje rozbudowę szkoły na działce sąsiadującej oraz modernizację parteru i piętra istniejącego budynku (części z lat 70-tych XXw i części z końca XIXw).

Projekt obejmuje:

  • budowę nowej dwukondygnacyjnej strefy łączącej wszystkie budynki szkoły
  • budowę nowego dwukondygnacyjnego budynku
  • przebudowę głównego budynku szkoły
  • przebudowę pozostałej po rozbiórce części pawilonu szkolnego

W ramach prac zostanie rozebrany dwukondygnacyjny łącznik pomiędzy budynkiem głównym a zasadniczą częścią pawilonu. W ramach remontu w budynku głównym klatka schodowa zostanie dostosowana do wymagań klatki ewakuacyjnej. Stalowe i drewniane elementy budynku zostaną dostosowane do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Z pomieszczenia szatni wydzielona zostanie portiernia i pomieszczenie gospodarcze, a biblioteka zamieniona zostanie na salę. W ramach remontu istniejącego pawilonu na parterze zostanie stworzony pokój nauczycielski z zapleczem i archiwum. Na piętrze zostaną wykonane pochylnie w salach lekcyjnych, zostanie wymieniona konstrukcja stropu i wstawione nowe świetliki.

Nowy budynek zostanie wybudowany jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej murowanej i mieszanym układzie ścian konstrukcyjnych, kryty płaskim dachem. W budynku mieścić się będą: sanitariaty na obu kondygnacjach (dla uczniów, osób niepełnosprawnych, ogólnodostępna), biblioteka (pomieszczenie biblioteki, świetlicy, sali multimedialnej) i zespół administracyjny (gabinety dyrekcji, sekretariat i księgowość) na parterze oraz dwie zupełnie nowe sale lekcyjne i gabinet (pielęgniarka, logopeda) na piętrze. W związku z objęciem obowiązkiem szkolnym 6-latków jedna z sal i sąsiadujące z nią toalety zostaną przystosowane do potrzeb małych dzieci. Druga z sal przystosowana zostanie do nauki języków obcych.

Projekt zakłada wyposażenie sanitariatów oraz nowych pomieszczeń.

Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Trwają roboty budowlane - 2012 rok

SP nr 2 w Kórniku podczas remontu

Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Burmistrz Gminy Kórnik informuje, że dnia 28 sierpnia 2012 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kórnik a Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Armii Krajowej w Kórniku” w ramach Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, Schematu I Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zgodnie z umową całkowita wartość Projektu wynosi 2.558.865,99 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu wynosić będzie 75% kosztów kwalifikowanych tj.: na dzień podpisania umowy 1.622.660,58 zł.

Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu i podpisania dnia 13 listopada 2012r. umowy na zakup, dostawę i montaż mebli dla Szkoły wartość Projektu uległa zmniejszeniu w stosunku do wcześniej zakładanych wartości kosztorysowych. Skutkuje to koniecznością odpowiedniego zmniejszenia wysokości dofinansowania. Obecnie przygotowywany jest Aneks do Umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym wartość całego Projektu wynosić będzie 2.470.068,15 zł, a dofinansowanie z EFRR 1.602.115,84 zł.

Informujemy również, iż 31 października br. przekazano do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pierwszy wniosek o płatność w ramach Projektu. Oczekujemy na jego pozytywne rozpatrzenie i przekazanie 993.238,21 zł. Środki te będą refundacją wydatków poniesionych przez Gminę od 2007 roku na przygotowanie dokumentacji projektowej dot. rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz kosztów robót budowlanych wykonanych do końca września br.

Obecnie w Szkole trwają prace wykończeniowe, a dostawa i montaż mebli planowana jest na połowę grudnia br.

Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Kończą się prace dotyczące rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kórniku. Inwestycja ta realizowana jest w ramach Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, Schematu I Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W grudniu w szkole trwały prace wykończeniowe oraz montaż nowego wyposażenia – mebli i sprzętu multimedialnego - w pracowni językowej, bibliotece, świetlicy, szatni, w salach lekcyjnych i pomieszczeniach administracyjnych.

Miło nam Państwa poinformować, iż 28 grudnia 2012 roku otrzymaliśmy 993.238,21 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jako refundację części kosztów poniesionych przez Gminę Kórnik na realizację ww. projektu w okresie od 2007 roku do końca września 2012 roku na przygotowanie dokumentacji projektowej dot. rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz na roboty budowlane.

Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kórniku nareszcie została rozbudowana. Placówka zyskała nowe pomieszczenia lekcyjne i administracyjne, a istniejące wcześniej sale zostały zmodernizowane. Podczas ferii zimowych trwały gorączkowe przeprowadzki i meblowanie. Od drugiego semestru uczniowie korzystają już z nowych pomieszczeń, a w połowie lutego nastąpi uroczyste otwarcie nowego skrzydła.

SP w Kórniku po remoncie

SP nr 2 w Kórniku po remoncie

SP nr 2 w Kórniku po remoncie

SP nr 2 w Kórniku po remoncie
Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Dzień 14 lutego większości z nas kojarzy się ze świętem zakochanych, tzw. walentynkami, ale dla uczniów, nauczycieli, dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie i z pewnością całej społeczności lokalnej, dzień ten będzie się kojarzył z innym wielkim wydarzeniem, jakim było uroczyste otwarcie szkoły po remoncie.

W uroczystości otwarcia szkoły udział wzięli m.in.: burmistrz Jerzy Lechnerowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku Maciej Marciniak, radni, urzędnicy Urzędu Miejskiego w Kórniku, przedstawiciele środowisk lokalnych, osoby bezpośrednio związane z rozbudową szkoły: pan Maciej Soczyński, główny projektant, pan Sławomir Gierliński z nadzoru branży budowlanej, pan Tomasz Urbanek, kierownik budowy, reprezentujący wykonawcę Sławomira Świtałę z firmy „POS-REMAL”, przedstawiciele lokalnych środowisk oraz dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu szkolnego. Na uroczystości pojawiła się również Teofila z Działyńskich Szołdrska Potulicka, czyli „Biała Dama”, patronka szkoły, której uczniowie przekazali symboliczny klucz do nowej szkoły.

Po krótkiej części artystycznej przygotowanej przez uczniów szkoły, pani dyrektor Zofia Talarczyk przedstawiła bogatą historię szkoły. Zaproszeni na uroczystość goście mogli dowiedzieć się, że budowę obecnego budynku rozpoczęto w 1901 roku, a zakończono w 1903 roku. Natomiast w latach pięćdziesiątych przystąpiono do rozbudowy szkoły. W 1957 roku działkę szkolną zamieniono na boisko, przez co powiększono je o 300 m2. W 1958 roku dzięki przebudowie na parterze utworzono 4 sale lekcyjne, a na I piętrze podwyższono pomieszczenia, dotychczas pełniące funkcję mieszkania nauczycielskiego. Zlikwidowano istniejącą na korytarzu kancelarię i zamieniono ją na szatnię. Na poddaszu zaplanowano pokój nauczycielski., archiwum i kuchnię. Remont zakończono w maju 1959 roku. W 1965 roku oddano do użytku nowy budynek gospodarczy. Powiększono również boisko szkolne. Kolejna rozbudowa szkoły miała miejsce w 1977 roku. Dobudowano wówczas łącznik, zaprojektowano dwie sale do prac ręcznych nad kotłownią, a w dolnym i górnym holu szatnię. W 1983 roku powstał projekt budowy trzykondygnacyjnego budynku szkolnego przy ul. Jeziornej, ale niestety planów nie zrealizowano. W 1999 roku szkoła otrzymała nowy budynek sali gimnastycznej, dzięki czemu lekcje wychowania fizycznego mogły odbywać się w komfortowych warunkach. Rozbudowę szkoły władze samorządowe zaplanowały na rok 2009 i powstał wówczas projekt jej rozbudowy. Natomiast rokiem przełomowym w historii szkoły był rok 2012, kiedy przystąpiono do budowy nowej części szkoły. Dzięki rozbudowie szkoły dzieci otrzymały nową świetlicę z komputerami, szatnię, salę języków obcych, dużą sale dla klas I spełniającą warunki określone w nowej podstawie programowej, gabinet logopedyczny i nowy gabinet, w którym przyjmuje pani higienistka. Biblioteka została zamieniona na salę lekcyjną. Z myślą o rodzicach świetlica, sekretariat, gabinet dyrektora i wicedyrektora oraz pokój nauczycielski zostały zlokalizowane na parterze. Dawna świetlica i pokój nauczycielski stanowią jedno pomieszczenie, w którym jest teraz duża stołówka. Stary budynek został również zmodernizowany. Pozostało w nim 7 sal lekcyjnych. Wszystkie sale lekcyjne w szkole wyposażone zostały w tablice interaktywne. Dodatkowo dwie tablice interaktywne umieszczono w budynku sali gimnastycznej.

inwestycja kosztowała 2.241.190,27 zł, natomiast całość inwestycji wraz projektem, nadzorami, uzgodnieniami i meblami wyniosła 2.562.929,70 zł, z czego 1.605.182,37 zł zostało dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Następnie burmistrz Jerzy Lechnerowski, dyrektor szkoły, pani Zofia Talarczyk i uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie dokonali przecięcia wstęgi do nowej części szkoły, po czym proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Kórniku-Bninie, ks. Franciszek Sikora dokonał poświęcenia szkoły.

Otwarcie SP 2 w Kórniku

Fundusze Europejskie


Logotypy Program Regionalny

Z końcem stycznia zakończyła się rzeczowa realizacja Projektu pt.: „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Armii Krajowej w Kórniku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W wyniku ostatecznego rozliczenia inwestycji okazało się, że zachodzi konieczność zmniejszenia wysokości dofinansowania. Obecnie przygotowywany jest Aneks do Umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym wartość całego Projektu wynosić będzie 2.541.055,95 zł, a dofinansowanie z EFRR 1.582.262,14 zł. Przygotowywany jest także wniosek o płatność ostateczną

Fundusze Europejskie